Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Terminy załatwiania spraw

 

   W Wojewódzkim Inspektoracie sprawy załatwiane są na wniosek. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które są wymagane na podstawie obowiązujących przepisów. Szczegółowych informacji na temat wniosków i obowiązujących załączników udzielają pracownicy właściwego działu, który prowadzi daną sprawę. Na stronie internetowej WIORiN w Koszalinie w zakładce Formularze umieszczone zostały wzory wniosków, które obowiązują przy załatwianiu spraw w Inspektoracie.

 

Przyjmowanie spraw 

Wniosek o załatwienie sprawy składa się do sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu, który po zadekretowaniu przekazywany jest do właściwego działu merytorycznego.

 

Każda przyjęta sprawa w Wojewódzkim Inspektoracie załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, według kolejności zgłoszenia z uwzględnieniem następujących terminów:

  • niezwłocznie są załatwiane sprawy, które można rozpatrzyć w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ
  • nie później niż w ciągu miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego
  • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - sprawy szczególnie skomplikowane

 

Warunkiem załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowanego odpowiednich dokumentów. Jeżeli jest brak takich dokumentów Wojewódzki Inspektorat wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, w przeciwnym razie pozostawia sprawę bez rozpatrzenia. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie Wojewódzki Inspektorat zawiadamia strony biorące udział w postępowaniu podając przyczyny zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.

 

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Monika Pietrzycka-Snigier
Data publikacji informacji: 12.05.2015 10:38
Data aktualizacji informacji: 16.05.2023 09:42
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd