Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie za pomocą poczty elektronicznej i telefaksu. Mogą być również wnoszone ustnie do protokołu. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę/wniosek i osoba przyjmująca zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi/wniosku, imię i nazwisko (nazwę), adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy.


Co do zasady skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w wyżej określonym terminie, wnioskodawca powiadamiany jest o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiera wskazanie, w jaki sposób skarga (wniosek) została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia; zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi (wniosku) powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

Dokumenty w sprawach skarg i wniosków  można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie,

Sekretariat
ul. Partyzantów 7-9
75-411 Koszalin

tel. 94 343 32 14, 94 343 32 69,
fax 94 341 55 82
e-mail:

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek
w godzinach od 15:00 do 16:30    


Podstawa prawna:

-  art. 221-art.256 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46)
-  Regulamin Organizacyjny WIORiN §6 pkt 1 ppkt 8 w zakresie skarg

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Monika Pietrzycka-Snigier
Data publikacji informacji: 27.08.2014 08:48
Data aktualizacji informacji: 09.02.2024 10:31
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd