Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Sposób i tryb

     Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych przez Wojewódzki Inspektorat określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.) oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.). 

     Zgodnie z zarządzeniem Nr 40/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Wojewódzkim Inspektoracie w Koszalinie  jest system tradycyjny.
Do bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych Wojewódzki Inspektor wyznacza koordynatora czynności kancelaryjnych (Zarządzenie Nr 37/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie).

     Przesyłki wpływające do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie rejestrowane są w punkcie kancelaryjnym. Punkt kancelaryjny wydaje na żądanie składającego przesyłkę potwierdzenie jej otrzymania.

     Po wykonaniu czynności związanych z przyjęciem i zarejestrowaniem przesyłek punkt kancelaryjny dokonuje ich rozdziału do właściwych komórek organizacyjnych lub osób.

 

Zgłoś błąd