Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Status prawny

Wojewódzki Inspektorat jest aparatem pomocniczym Wojewódzkiego Inspektora, który wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje określone w odpowiednich ustawach i przepisach prawa.
Wojewódzki Inspektorat zapewnia realizację zadań ustawowych, kierunków działania Inspekcji, zgodnie z zasadami i wytycznymi określonymi przez Głównego Inspektora i poleceniami Wojewody.
Wojewódzki Inspektorat jest państwową jednostką budżetową i dysponentem III stopnia środków budżetowych.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie działa na podstawie:

1) ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 13 lutego 2020 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1992.);

2) ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 301);
3) ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 129);
4) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 630);

5) ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 569);
6) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 190);
7) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowej organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2404);
8) statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie;
7) statutu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie;
8) regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie.

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Monika Pietrzycka-Snigier
Data publikacji informacji: 28.08.2014 09:33
Data aktualizacji informacji: 07.05.2024 09:41
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd