Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Plan kontroli wewnętrznych na rok 2023

Pliki do pobrania

Plan kontroli wewnętrznych na rok 2022

Plan kontroli wewnętrznych na rok 2021

Plan kontroli w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Plan kontroli wewnętrznych na rok 2020

Plan kontroli w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Plan kontroli wewnętrznych na rok 2019

Plan kontroli w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictw w Koszalinie

Kontrole

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.

 

 Lp. 

Data kontroli

 

Nazwa instytucji kontrolującej

 

Zakres kontroli Protokół kontroli
1.   22.12.2014  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

 

1) umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze organizacyjnej Inspektoratu;

2) realizacja planowania obronnego, w tym opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych;

3) przygotowanie Inspektoratu do kierowania realizacją ustawowych zadań w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa (stanowisko kierowania, zapasowe miejsce pracy, organizacja i funkcjonowanie stałego dyżuru);

4) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych.

 

Pobierz
2. 18.02.2015 Państwowa Inspekcja Sanitarna w Koszalinie

 

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny stanowiska pracy przy stosowaniu substancji i mieszanin niebezpiecznych.

 

Pobierz
3. 10.2015 Wojewoda Zachodniopomorski 1) Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków;
2) Realizacja postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej;
3) Terminowość załatwiania spraw;
4) Prowadzenie działalności kontrolnej;
5) Nawiązywanie, zmiana i ustanie stosunku pracy, w tym realizacja uprawnień pracowniczych;
6) Przestrzeganie zasad prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych;
7) Skuteczność i sprawność podejmowanych działań na rzecz informatyzacji administracji publicznej.
Pobierz
4. 04.11.2015 Archiwum Państwowe w Koszalinie Kontrola archiwum zakładowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa  Pobierz
5. 01.09.2015 Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Prawidłowość prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie nadzoru nad obrotem środkami ochrony roślin (lata 2013-2015) oraz w sprawie zwalczania organizmów kwarantannowych (lata 2014-2015).  Pobierz

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Monika Pietrzycka-Snigier
Data publikacji informacji: 29.08.2014 08:14
Data aktualizacji informacji: 13.04.2016 11:25
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd