13 Listopada 2019

Regulamin egzaminu

Regulamin egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin

                                                                                                     

§ 1

Regulamin określa tryb i zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin, zwanego dalej „egzaminem”.

 

§ 2

Egzamin przeprowadzany jest w wyznaczonych jednostkach wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa, zwanych dalej „jednostkami WIORiN” w obecności egzaminatora - pracownika WIORiN upoważnionego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin  i Nasiennictwa.

 

§ 3

Wykaz jednostek WIORiN, w których przeprowadzane są egzaminy, zamieszczony jest na stronie internetowej Inspekcji piorin.gov.pl/egzamin

 

§ 4

Za przeprowadzenie egzaminu pobierana jest opłata w wysokości 110 zł, którą uiszcza się na rachunek Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin  i Nasiennictwa przeprowadzającego egzamin.

 

§ 5

Procedurę zgłoszenia na egzamin należy rozpocząć od uzgodnienia miejsca i terminu egzaminu z jednostką WIORiN, w której będzie odbywał się egzamin. Uzgodnienie może nastąpić osobiście, drogą mailową lub telefonicznie. W przypadku uzgodnienia mailowego potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na egzamin jest zwrotna informacja mailowa od jednostki WIORiN, w której będzie odbywał się egzamin.

 

§ 6

Egzaminowany przed przystąpieniem do egzaminu zobowiązany jest do:

 1. przedłożenia wypełnionej „Karty zgłoszenia” do jednostki WIORiN, w której chce przystąpić do egzaminu. Podpisując kartę zgłoszenia egzaminowany potwierdza zapoznanie się z regulaminem egzaminu i klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych przetwarzanych na potrzeby udziału w egzaminie oraz że je akceptuje. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
 2. wniesienia, co najmniej na dzień przed przestąpieniem do egzaminu, opłaty za przeprowadzenie egzaminu,
 3. okazania egzaminującemu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

 

§ 7

Egzamin przeprowadza się w warunkach zapewniających prawidłowy przebieg egzaminu, a osobom zdającym samodzielność pracy.

 

§ 8

Egzamin prowadzony jest w formie testu komputerowego. Każda osoba zdająca egzamin ma przygotowane odpowiednie stanowisko komputerowe.

 

§ 9

Podczas zdawania egzaminu zabrania się korzystania z wniesionych komputerów przenośnych, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń służących do kopiowania, fotografowania, przekazywania i odbioru informacji oraz pomocy naukowych.

 

§ 10

Egzamin polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wyświetlane systemem losowym z bazy pytań zamieszczonych na stronie internetowej Inspekcji piorin.gov.pl/egzamin.

 

§ 11

Egzamin składa się z dwóch części:

 1. w pierwszej części egzaminowany przystępuje do testu zawierającego 15 pytań ze znajomości zasad rejestracji podmiotów profesjonalnych i wydawania paszportów roślin;
 2. w części drugiej egzaminowany przystępuje do testu lub testów obejmujących pytania ze znajomości agrofagów szkodliwych i objawów powodowanych przez te agrofagi na określonych grupach roślin. Dla każdej z grup roślin egzaminowany zdaje oddzielny test składający się z 15 pytań.

Zakres testów znajduje się w „Karcie zgłoszeniowej”, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Uzyskanie pozytywnego wyniku z pierwszej części egzaminu warunkuje możliwość przystąpienia do drugiej części egzaminu.

 

§ 12

Przed przystąpieniem do wypełniania testów egzaminator omawia z egzaminowanym zagadnienia związane z przebiegiem egzaminu.

 

§ 13

Każde pytanie zawiera 3 propozycje odpowiedzi, przy czym tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie egzaminacyjne oceniane jest według następujących kryteriów:

 1. 1 punkt – odpowiedź prawidłowa,
 2. 0 punktów – odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi.

 

§ 14

Czas trwania egzaminu wynosi maksymalnie 20 minut dla każdego z testów. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu egzaminator ogłasza koniec egzaminu oraz na ekranie monitora pojawi się komunikat informujący o zakończeniu egzaminu.

 

§ 15

Podczas egzaminu obowiązuje zakaz opuszczania pomieszczenia przed zakończeniem testów przez egzaminowanego.

 

§ 16

W uzasadnionych wypadkach w przypadku zakłóceń ze strony urządzeń lub sieci internetowej egzaminator może zdecydować o powtórzeniu testu.

 

§ 17

Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego egzaminu jest uzyskanie łącznie:

 1. co najmniej 11 punktów z testu dotyczącego znajomości zasad rejestracji podmiotów profesjonalnych i wydawania paszportów roślin
  i
 2. co najmniej po 11 punktów z każdego z testów dotyczących określonej grupy roślin, do których przystępuje egzaminowany.

 

§ 18

Wyniki egzaminu są prezentowane w systemie komputerowym po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

 

§ 19

W przypadku zdania egzaminu, wydawane jest zaświadczenie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce zdawania egzaminu.

 

§ 20

W przypadku niezdanego egzaminu, sporządza się wydruk podsumowania egzaminu, który pozostaje w aktach jednostki przeprowadzającej egzamin.

 

§ 21

Do egzaminu można przystępować wielokrotnie, przy czym każda kolejna próba przystąpienia do egzaminu wymaga odrębnego zgłoszenia do jednostki WIORiN.

Pliki do pobrania

Regulamin egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin