13 Listopada 2019

Regulamin egzaminu

Regulamin egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin

 

§ 1

Regulamin określa tryb i zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin, zwanego dalej „egzaminem”.

 

§ 2

Egzamin przeprowadzany jest w wyznaczonych jednostkach wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa, zwanych dalej „jednostkami WIORiN” w obecności egzaminatora - pracownika WIORiN upoważnionego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin  i Nasiennictwa.

 

§ 3

Wykaz jednostek WIORiN, w których przeprowadzane są egzaminy, zamieszczony jest na stronie internetowej Inspekcji piorin.gov.pl/upowaznianie

 

§ 4

Procedurę zgłoszenia na egzamin należy rozpocząć od uzgodnienia miejsca i terminu egzaminuz jednostką WIORiN, w której będzie odbywał się egzamin. Uzgodnienie może nastąpić osobiście, drogą mailową lub telefonicznie. W przypadku uzgodnienia mailowego potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na egzamin jest zwrotna informacja mailowa od jednostki WIORiN, w której będzie odbywał się egzamin.

 

§ 5

Egzaminowany przed przystąpieniem do egzaminu zobowiązany jest do:

  1. przedłożenia wypełnionej „Karty zgłoszenia” do jednostki WIORiN, w której chce przystąpić do egzaminu. Podpisując kartę zgłoszenia egzaminowany potwierdza zapoznanie się z regulaminem egzaminu i klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych przetwarzanych na potrzeby udziału w egzaminie oraz że je akceptuje. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
  2. okazania egzaminującemu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość

 

§ 6

Egzamin przeprowadza się w warunkach zapewniających prawidłowy przebieg egzaminu, a osobom zdającym samodzielność pracy.

 

§ 7

Egzamin prowadzony jest w formie testu komputerowego. Każda osoba zdająca egzamin ma przygotowane odpowiednie stanowisko komputerowe.  

 

§ 8

Podczas zdawania egzaminu zabrania się korzystania z wniesionych komputerów przenośnych, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń służących do kopiowania, fotografowania, przekazywania i odbioru informacji oraz pomocy naukowych.

 

§ 9

Egzamin polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wyświetlane systemem losowym z bazy pytań zamieszczonych na stronie internetowej Inspekcji piorin.gov.pl/upowaznianie.

 

§ 10

Egzamin składa się z dwóch części:

  • w pierwszej części egzaminowany przystępuje do testu zawierającego 15 pytań ze znajomości zasad rejestracji podmiotów profesjonalnych i wydawania paszportów roślin;
  • w części drugiej egzaminowany przystępuje do testu lub testów obejmujących pytania
    ze znajomości agrofagów i objawów powodowanych przez te agrofagi na określonych grupach roślin. Dla każdej z grup roślin egzaminowany zdaje oddzielny test składający się z 15 pytań.

Zakres testów znajduje się w „Karcie zgłoszenia”, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Uzyskanie pozytywnego wyniku z pierwszej części egzaminu warunkuje możliwość przystąpienia do drugiej części egzaminu.

 

§ 11

Przed przystąpieniem do wypełniania testów egzaminator omawia z egzaminowanym zagadnienia związane z przebiegiem egzaminu.

 

§ 12

Każde pytanie zawiera 3 propozycje odpowiedzi, przy czym tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie egzaminacyjne oceniane jest według następujących kryteriów:

1)  1 punkt – odpowiedź prawidłowa,

2)  0 punktów – odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi.

 

§ 13

Czas trwania egzaminu wynosi maksymalnie 20 minut dla każdego z testów. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu egzaminator ogłasza koniec egzaminu oraz na ekranie monitora pojawi się komunikat informujący o zakończeniu egzaminu.

 

§ 14

Podczas egzaminu obowiązuje zakaz opuszczania pomieszczenia przed zakończeniem testów przez egzaminowanego.

 

§ 15

W uzasadnionych wypadkach w przypadku zakłóceń ze strony urządzeń lub sieci internetowej egzaminator może zdecydować o powtórzeniu testu.

 

§ 16

Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego egzaminu jest uzyskanie łącznie:

a) co najmniej 11 punktów z testu dotyczącego znajomości zasad rejestracji podmiotów profesjonalnych i wydawania paszportów roślin

i

b) co najmniej po 11 punktów z każdego z testów dotyczących określonej grupy roślin, do których przystępuje egzaminowany.

 

§ 17

Wyniki egzaminu są prezentowane w systemie komputerowym po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

 

§ 18

W przypadku zdania egzaminu, na wniosek egzaminowanego, może zostać wydane zaświadczenie. Zaświadczenie wydawane jest przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zdawania egzaminu. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 

§ 19

W przypadku niezdanego egzaminu, sporządza się wydruk podsumowania egzaminu, który pozostaje w aktach jednostki przeprowadzającej egzamin.

 

§ 20

Do egzaminu można przystępować wielokrotnie, przy czym każda kolejna próba przystąpienia do egzaminu wymaga odrębnego zgłoszenia do jednostki WIORiN.

 

§ 21

Za przystąpienie do egzaminu nie ponosi się opłat.

 

Pliki do pobrania

Regulamin egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin