28 Maja 2019

Zatwierdzone akty prawne

Wykaz wszystkich aktów prawnych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Zachęcamy do regularnych odwiedzin tej strony, ponieważ będzie ona aktualizowana w sytuacji opublikowania kolejnego zatwierdzonego aktu prawnego.

 

1. Regulacje dotyczące ochrony przeciwko agrofagom

Pobierz: rozporządzenie nr 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin,

 

2. Kontrole urzędowe

Pobierz: rozporządzenie nr 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

 

3. Procedura PRA - analiza ryzka

Pobierz: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące procedury, którą należy stosować w celu przeprowadzenia oceny ryzyka związanego z roślinami, produktami roślinnymi i innymi przedmiotami wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031

 

4. Materiały wysokiego ryzyka

Pobierz: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające tymczasowy wykaz roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 rozporządzenia (UE) 2016/2031 i wykaz roślin, dla których nie są wymagane świadectwa fitosanitarne do celów wprowadzenia na terytorium Unii w rozumieniu art. 73 tego rozporządzenia

 

5. Jednolite rozwiązania dotyczące kontroli

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/66 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustala częstotliwość kontroli urzędowych określonych podmiotów profesjonalnych, tj.:

  • upoważnionych do wydawania paszportów roślin, określając także warunki zwiększenia oraz zmniejszenia tej częstotliwości; oraz
  • upoważnionych do znakowania drewnianych materiałów opakowaniowych (DMO) zgodnie z zasadami określonymi w Międzynarodowym Standardzie ds. Środków Fitosanitarnych (ISPM nr 15), ustalając również warunki zwiększenia częstotliwości kontroli.

 

Ww. Rozporządzenie 2019/66 ustala także częstotliwość kontroli:

  • określonych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z obszaru wyznaczonego w związku z występowaniem agrofaga kwarantannowego; oraz
  • roślin wymagających zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne w imporcie do UE, na podstawie artykuły 73 Rozporządzenia 2016/2031.

 

Pobierz: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/66 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przepisów określających jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w celu zweryfikowania zgodności z przepisami Unii dotyczącymi środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, mającymi zastosowanie do tych towarów

 

6. Paszporty roślin - przepisy regulujące wzory paszportów roślin

Pobierz: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313 z dnia 13 grudnia 2017 r., określające specyfikacje dotyczące formatu paszportu roślin służącego przemieszczaniu na terytorium Unii oraz paszportu roślin służącego wprowadzaniu do strefy chronionej i przemieszczaniu w niej

 

7. Upoważnienie do wydawania paszportów roślin

Pobierz: Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/827 z dnia 13 marca 2019 r., dotyczące kryteriów, jakie mają spełniać podmioty profesjonalne, aby spełniać warunki określone w art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031, oraz procedur służących zapewnieniu, że te kryteria zostały spełnione

 

8. Laboratoria referencyjne

Pobierz: Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2018/631 z dnia 7 lutego 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 poprzez ustanowienie laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej ds. agrofagów roślin

 

9. Odstępstwa w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin - na potrzeby badań urzędowych, celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowych lub hodowli

Pobierz: Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2018/829 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, upoważniające państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw na potrzeby badań urzędowych, celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowych lub hodowli

 

10. Organizmy priorytetowe

Pobierz: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1702 z dnia 1 sierpnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 przez ustanowienie wykazu agrofagów priorytetowych

 

11. Wzór wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia (CHED)

Pobierz: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1714 z dnia 30 września 2019 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 136/2004 i (WE) nr 282/2004 w odniesieniu do wzoru wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia dotyczącego produktów i zwierząt oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do wzoru wspólnotowego dokumentu wejścia dotyczącego niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

 

12. Lista organizmów kwarantannowych, zakres paszportowania, rejestracji, eksportu, importu i inne

Pobierz: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019

 

Schemat Rozporządzenia:

Załącznik I – Definicje

Załącznik II - Wykaz agrofagów kwarantannowych dla Unii i ich odpowiednich kodów

Załącznik III – Wykaz stref chronionych i odnośnych agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej wraz z ich odpowiednimi kodami

Załącznik IV – Wykaz regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii („RAN”, ang. RNQP) wraz z roślinami których one dotyczą i dopuszczalnymi progami występowania tych agrofagów (cz. od A do L)

Załącznik V -  Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na określonych roślinach przeznaczonych do sadzenia (cz. od A do J)

Załącznik VI -  Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do Unii z niektórych państw trzecich jest zakazane

Załącznik VII -  Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich oraz odpowiednich wymogów szczególnych dotyczących ich wprowadzenia na terytorium Unii

Załącznik VIII - Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z terytorium Unii oraz odpowiednich wymogów szczególnych dotyczących ich przemieszczania na terytorium Unii

Załącznik IX - Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do niektórych stref chronionych jest zakazane

Załącznik X – Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które mają być wprowadzane do stref chronionych lub przemieszczane w obrębie tych stref oraz odpowiadające im wymogi szczególne dotyczące stref chronionych

Załącznik XI – Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymagających zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne (cz. A) oraz tych, których wprowadzenie na terytorium Unii nie wymaga takich świadectw (cz. B)

Załącznik XII - Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w odniesieniu do których wymagane jest świadectwo fitosanitarne do celów ich wprowadzenia do strefy chronionej z niektórych państw trzecich pochodzenia lub wysyłki

Załącznik XIII - Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w odniesieniu do których wymagany jest paszport roślin do celów ich przemieszczania na terytorium Unii

Załącznik XIV - Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w odniesieniu do których wymagany jest paszport roślin z oznaczeniem „PZ” w celach wprowadzania ich do określonych stref chronionych i przemieszczania w ich obrębie

 

13. Informacje dla pasażerów

Pobierz: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/178 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przedstawiania pasażerom przybywającym z państw trzecich oraz klientom usług pocztowych i niektórych podmiotów profesjonalnych informacji dotyczących zakazów wprowadzania na terytorium Unii roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031.