28 Maja 2019

Zadaj pytanie oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Zadaj pytanie odnośnie nowego prawa UE -

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 

1. Przepisy Rozporządzenia 2016/2031 będą dotyczyły podmiotów profesjonalnych. Czy nowe przepisy będą odnosiły się do większej liczby producentów i przedsiębiorców niż dotychczas? 

 

2. Jestem ogrodnikiem produkującym rośliny doniczkowe kwitnące (m.in. begonie, cyklameny, poinsecje, azalie) - czy nowe przepisy dotyczące rejestracji i paszportów roślin obejmują moją działalność?

 

3. Kiedy podmiot profesjonalny może być zwolniony z obowiązku rejestracji w PIORiN?

 

4. Czy w sytuacji obrotu/przemieszczania roślin bezpośrednio pomiędzy producentem i pośrednikiem (odrębnie zarejestrowane podmioty profesjonalne) możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 82 Rozp. 2016/2013 tj. wyłączenie z obowiązku stosowania paszportów roślin?

 

5. Paszportowanie roślina np. w Holandii polega na drukowaniu wszystkich informacji z paszportu na doniczkach. W innych krajach są to etykiety, na których znajduje się dodatkowy nadruk. Z czym należy się liczyć w Polsce?

 

6. Czy istnieje możliwość zamieszczenia kilku paszportów na jednym opakowaniu? Czy byłoby  możliwe zamieszczenie paszportu roślin na wydruku towarzyszącym przesyłce?

 

7. Czy wystawiane paszporty muszą być ewidencjonowane – a jeżeli tak w jaki sposób?

 

8. Czy Paszporty będą musiały posiadać niepowtarzalne numery?

 

9. Proszę o wyjaśnienie przepisów dotyczących wypełniana punktu C (kod identyfikacyjny) na paszportach roślin, które będą stosowane od 14 grudnia tego roku?

 

10. Czy wymagana jest urzędowa akceptacja wzorów paszportu, który chce stosować upoważniony zarejestrowany podmiot profesjonalny ?

 

11. Czy w przypadku przesadzenia roślin trzeba nadawać nowy paszport roślin?

 

12. Prowadzimy działalność z zakresu wypożyczania roślin np. imprezy firmowe, dekoracje filmowe i teatralne, targi. Czy rozporządzenie nakłada na nas jakieś obowiązki? Czy każde przemieszczenie musi być ewidencjonowane i co z obowiązkiem paszportowym?

 

13. Czy fakt posiadania przez firmę ważnego certyfikatu dot. systemów zarządzania jakością (np. GLOBAL G.A.P.) w jakikolwiek sposób jest uwzględniane w przepisach Rozp. 2016/2013? Rzeczy takie jak śledzenie ruchu towarów i ich identyfikowalność wymagane w takich systemach, pokrywają się z wymaganiami wskazanymi przez przepisy odnośnie paszportyzacji roślin. Podmioty działające w takich systemach podlegają audytom jednostek certyfikujących na okoliczność spełnienia wymagań. Czy w takim razie coroczne kontrole WIORIN są konieczne?

 

14. Z art. 79 ust. 1 lit. a Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/2013 wynika, że generalną zasadą jest wymaganie paszportów na wszystkie rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona. Natomiast w tym samym art. 79 ust. 1 zdanie drugie czytamy, że KE „ustanowi wykaz tych roślin (…), których przemieszczanie na terytorium Unii wymaga paszportu roślin”. Jakie zatem rośliny wymagają paszportu? Wszystkie jak wynika z lit. a) czy tylko takie które będę w wykazie ustanowionym przez KE?

 

15. Gdzie będzie się można zapoznawać z lokalizacjami „stref chronionych”, „wykazem agrofagów kwarantannowych” czy też „wykazem RNQP” oraz „roślin zakazanych w imporcie do UE”?

 

16. Co oznacza skrót RNQP?

 

17. Co to jest strefa chroniona w Unii?

 

1. Przepisy Rozporządzenia 2016/2031 będą dotyczyły podmiotów profesjonalnych. Czy nowe przepisy będą odnosiły się do większej liczby producentów i przedsiębiorców niż dotychczas? 

 

Zgodnie definicją zawartą w Rozp. 2016/2031, „podmiot profesjonalny” oznacza każdą osobę prawa publicznego lub prywatnego, zaangażowaną profesjonalnie w jedną lub większą liczbę następujących czynności w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, oraz ponoszącą za nie odpowiedzialność prawną: sadzenie, hodowla, produkcja, uprawa, mnożenie i utrzymywanie, wprowadzanie, przemieszczanie na terytorium Unii oraz wyprowadzanie poza terytorium Unii, udostępnianie na rynku, przechowywanie, gromadzenie, wysyłanie i przetwarzanie. Warunki dotyczące rejestracji i paszportowania będą odnosiły się do podmiotów profesjonalnych zaangażowanych w produkcję i obrót określonym materiałem roślinnym, w szczególności roślinami do sadzenia, w tym określonymi nasionami. Rośliny do sadzenia to m.in. sadzonki, drzewka i krzewy, bulwy i cebulki, sadzeniaki ziemniaka, ale także rośliny doniczkowe.  Paszport roślin będzie wymagany co najmniej przy przemieszczaniu w UE takich materiałów roślinnych, pomiędzy podmiotami profesjonalnymi (np. przy sprzedaży sadzeniaków ziemniaka czy nasion rzepaku  przez ich producenta lub dystrybutora, do producenta rolnego czy też roślin doniczkowych od producenta do hurtowni lub centrum ogrodniczego). Skala zmian będzie przede wszystkim wynikała z zakresu materiałów roślinnych objętych wymogiem paszportowania, a w ślad za tym producentów i przedsiębiorców którzy muszą się zarejestrować i dopełnić ustalonych warunków. Będzie to nowy system dla wielu producentów i dystrybutorów roślin, gdyż dotychczas unijne wymogi odnosiły się tylko do konkretnych/wybranych rodzajów lub gatunków materiałów nasadzeniowych. Zarejestrowane profesjonalne podmioty będą musiały zapewnić identyfikowalność nabywanych i zbywanych roślin oraz, w zależności od przyjętego modelu funkcjonowania, prowadzić  ocenę ich zdrowotności lub zlecać jej przeprowadzenie PIORiN. Co do zasady ocena zdrowotności, przed zaopatrzeniem materiału w paszport roślin, będzie zadaniem podmiotu, poza określonymi w przepisach sytuacjami. Również paszporty roślin będzie mógł wydawać upoważniony podmiot. Dodatkowo informacje te będzie można zamieścić na etykiecie handlowej lub opakowaniu.

 

2. Jestem ogrodnikiem produkującym rośliny doniczkowe kwitnące (m.in. begonie, cyklameny, poinsecje, azalie) - czy nowe przepisy dotyczące rejestracji i paszportów roślin obejmują moją działalność?

 

Wszystkie rośliny sprzedawane jako rośliny doniczkowe, zgodnie z definicją zawartą w nowych przepisach – Rozporządzeniu 2016/2031, są uznawane za tzw. „rośliny przeznaczone do sadzenia” i są przedmiotem nowych regulacji. Paszport roślin będzie wymagany co najmniej przy przemieszczaniu w UE „roślin przeznaczonych do sadzenia”, pomiędzy podmiotami profesjonalnymi (np. przy sprzedaży przez producenta do hurtowni lub centrum ogrodniczego) i konsekwentnie takie podmioty profesjonalne – prowadzące obrót/przemieszczające rośliny wymagające paszportu roślin – będą podlegały rejestracji. Dla określenia czy kogoś ewentualnie nie dotyczą nowe przepisy kluczowa jest skala i forma sprzedaży wyprodukowanych roślin. W przypadku uprawy roślin w celach zarobkowych jest się tzw. „podmiotem profesjonalnym”. Podmiot profesjonalny może być zwolniony z obowiązku rejestracji w przypadku, gdy wyłącznie i bezpośrednio dostarcza małe ilości  „roślin przeznaczonych do sadzenia” użytkownikom ostatecznym czyli amatorom kupującym na swoje niezarobkowe potrzeby (nienabywających takich roślin w celach produkcyjnych, gospodarczych lub handlowych). „Bezpośrednio” wyklucza możliwość dostarczania/sprzedaży roślin do jakichkolwiek pośredników,  np. sklepów detalicznych, hurtowni, centrów ogrodniczych itp.  Wyłączenie nie dotyczy  sprzedaży użytkownikom ostatecznym poprzez umowy zawierane na odległość, czyli przez Internet, pocztę kurierską (tzw. pocztę kwiatową) i tym podobne. Pojęcie „małych ilości” nie jest na razie sprecyzowane, ale forma sprzedaży istotnie ogranicza wielkość takiej produkcji.

 

3. Kiedy podmiot profesjonalny może być zwolniony z obowiązku rejestracji w PIORiN?

 

Podmiot profesjonalny może być zwolniony z obowiązku rejestracji w przypadku, gdy wyłącznie i bezpośrednio dostarcza małe ilości określonych materiałów roślinnych użytkownikom ostatecznym czyli amatorom kupującym na swoje niezarobkowe potrzeby (nie nabywają ich w celach produkcyjnych, gospodarczych lub handlowych). Jednocześnie wyłączenie to nie dotyczy  sprzedaży poprzez umowy zawierane na odległość, czyli przez Internet, pocztę kurierską i tym podobne. Pojęcie „małych ilości” jak na razie nie jest doprecyzowane, ale forma sprzedaży istotnie ogranicza wielkość produkcji. 

 

4. Czy w sytuacji obrotu/przemieszczania roślin bezpośrednio pomiędzy producentem i pośrednikiem (odrębnie zarejestrowane podmioty profesjonalne) możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 82 Rozp. 2016/2013 tj. wyłączenie z obowiązku stosowania paszportów roślin?

 

Wyjątek określony w art. 82 Rozp. 2016/2031 dotyczy przypadku przemieszczania roślin w obrębie nieruchomości użytkowanych przez ten sam zarejestrowany podmiot i pomiędzy tymi nieruchomościami, które to znajdują się w niewielkiej odległości od siebie. W opisanej powyżej sytuacji jest mowa o dwóch zrejestrowanych podmiotach profesjonalnych, a więc nie ma zastosowania ten wyjątek.

 

5. Paszportowanie roślina np. w Holandii polega na drukowaniu wszystkich informacji z paszportu na doniczkach. W innych krajach są to etykiety, na których znajduje się dodatkowy nadruk. Z czym należy się liczyć w Polsce?

Rozp. 2016/2031  stanowi o tym, że paszporty roślin powinny być wydawane samodzielnie przez zarejestrowane i upoważnione podmioty profesjonalne. Wydawanie ich przez urząd jest rozwiązaniem uzupełniającym, a jest to konieczne tylko w ściśle określonych i ograniczonych przypadkach. Z tych względów, ale przede wszystkim przyczyn logistycznych i technicznych, PIORiN ograniczy wydawane paszporty roślin do dwóch typów – naklejki i etykiety do zawieszenia. Natomiast polscy producenci i dystrybutorzy, tak jak ich koledzy w innych państwach członkowskich UE, będą mogli samodzielnie przygotować i drukować paszporty, z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach UE (Rozp. 2016/2031 wraz z załącznikiem VII oraz Rozp. 2017/2313). Pozwoli im to dostosować paszporty roślin do swoich potrzeb, a przepisy dają również możliwość ich zamieszczania na etykiecie handlowej lub opakowaniu np. na doniczce.

 

6. Czy istnieje możliwość zamieszczenia kilku paszportów na jednym opakowaniu? Czy byłoby  możliwe zamieszczenie paszportu roślin na wydruku towarzyszącym przesyłce?

Zgodnie z art. 88 Rozporządzenia 2016/2031 paszporty roślin są umieszczane na jednostce handlowej danych roślin, a w przypadku gdy takie rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty są przemieszczane w opakowaniu, wiązce lub pojemniku, paszport roślin jest umieszczany na tym opakowaniu, wiązce lub pojemniku. „Jednostka handlowa”  to  najmniejsza jednostka handlowa lub inna jednostka użytkowa mająca zastosowanie na danym etapie wprowadzania do obrotu, która może stanowić część lub całość partii. Jednocześnie zgodnie z załącznikiem VII do ww. Rozporządzenia oraz Rozporządzeniem (UE) 2017/2313 w paszporcie roślin umieszcza się nazwę botaniczną  danego gatunku lub taksonu.  Uwzględniając przywołane powyżej przepisy, w zależności od formy sprzedaży roślin, jednostkami handlowymi mogą być pojedyncze rośliny, opakowania jednostkowe lub zbiorcze, a nawet cała przesyłka roślin tego samego gatunku lub ewentualnie rodzaju. W takiej sytuacji paszporty roślin powinny być dołączone do pojedynczych roślin lub do opakowań roślin tego samego gatunku lub rodzaju. W praktyce byłoby też możliwe umieszczenie kilku paszportów roślin na jednym opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym dla kilku różnych rodzajów/gatunków np. mix cebul kwiatowych w opakowaniu jednostkowym lub przesyłka różnych roślin w opakowaniu zbiorczym w sprzedaży Internetowej. Ze względów praktycznych, gdy jednostką handlową jest przesyłka (np. cały samochód drzewek jabłoni CAC przemieszczanych do sadownika) wydaje się możliwe zamieszczenie paszportu(-ów) roślin na wydruku towarzyszącym przesyłce.   

 

7. Czy wystawiane paszporty muszą być ewidencjonowane – a jeżeli tak w jaki sposób?

Do kwestii „ewidencjonowania”, a raczej zapewnienia przez podmiot profesjonalny „identyfikowalności” dostarczanych do niego oraz dostarczanych przez niego roślin odnoszą się art. 69 i 70 Rozp. 2016/2031. Zapewnienie identyfikowalności jest obowiązkiem każdego podmiotu profesjonalnego,  któremu dostarczane są oraz dostarczających rośliny m.in. objęte wymogiem zaopatrzenia w paszport roślin (art. 69 Rozp. 2016/2031). Ponadto podmioty profesjonalne, którym dostarcza się lub które dostarczają rośliny powinny dysponować systemami lub procedurami umożliwiającymi zidentyfikowanie przemieszczeń tych roślin w obrębie swoich nieruchomości i pomiędzy nimi (art. 70).

 

8. Czy Paszporty będą musiały posiadać niepowtarzalne numery?

Zgodnie z załącznik VII do ww. Rozporządzenia oraz Rozporządzeniem (UE) 2017/2313 w paszporcie roślin podaje się kod identyfikacyjny danej rośliny, który może być traktowany jako niepowtarzalny numer (odpowiednik obecnego numeru paszportu). „Kod identyfikacyjny” oznacza kod literowy, liczbowy lub alfanumeryczny, który identyfikuje przesyłkę, partię lub jednostkę handlową, wykorzystywany do celów identyfikacji, w tym kody odnoszące się do danej partii, części zamówienia, serii, daty produkcji lub dokumentów podmiotu profesjonalnego. W przypadku paszportów roślin wydawanych przez WIORiN-y w miejscu kodu identyfikacyjnego będzie umieszczany numer paszportu.

Jednocześnie zgodnie z art. 83 ust. 2 Rozporządzenia 2016/2031 kod identyfikacyjny nie jest wymagany w przypadku, gdy rośliny przeznaczone do sadzenia są przygotowane w taki sposób, że są gotowe do sprzedaży użytkownikom ostatecznym bez jakichkolwiek dalszych przygotowań, o ile nie zachodzi ryzyko rozprzestrzeniania się agrofagów kwarantannowych dla Unii lub agrofagów objętych środkami.

 

9. Proszę o wyjaśnienie przepisów dotyczących wypełniana punktu C (kod identyfikacyjny) na paszportach roślin, które będą stosowane od 14 grudnia tego roku? Chodzi o konkretne dwa przypadki, kiedy to:

1.   producent sprzedaje towar do centrum ogrodniczego i z centrum ogrodniczego trafia do odbiorcy końcowego (użytkownika ostatecznego), którym jest klient detaliczny

2.   producent sprzedaje towar do hurtownika, hurtownik do sieci handlowej, sieć handlowa do klienta detalicznego (użytkownika ostatecznego).

W obu przypadkach rośliny nie są przesadzane do innego pojemnika, nie zmienia się ich stan fitosanitarny.

Co do zasady w obu przedstawionych przypadkach punkt C (kod identyfikacyjny) może nie być wypełniony, pod warunkiem, że „rośliny nie są przesadzane do innego pojemnika” i w tych przypadkach są gotowe do sprzedaży użytkownikom ostatecznym, a paszport roślin byłby na każdym pojemniku na etapie sprzedaży od producenta do centrum ogrodniczego lub hurtowni. Jednocześnie, nic się nie stanie jeżeli przy takiej formie obrotu roślinami ten punkt C będzie wypełniony. Należy zaznaczyć, że na opakowaniach zbiorczych dla tych pojemników, na etapach sprzedaży pomiędzy np. producentem a centrum ogrodniczym czy też pomiędzy producentem – hurtownikiem – centrum handlowym, powinien być paszport roślin (zamieszczony na opakowaniu zbiorczym) z wypełnionym także punktem C.

Analizując nowe przepisy prawne, trzeba mieć na uwadze aspekt tzw. identyfikowalność. Jeżeli na opakowaniach (zgodnie z możliwością określoną w art. 83.2 Rozp. 2016/2031) nie jest wypełniony punkt C, to producent musi zapewnić wypełnienie warunków określonych w art. 69 na etapie sprzedaży / dostarczania do hurtowni / centrum ogrodniczego (są to podmioty profesjonalne). Czyli musi  jako podmiot profesjonalny dostarczający rośliny prowadzić rejestr umożliwiający mu zidentyfikowanie, dla każdej jednostki handlowej podmiotu profesjonalnego, któremu ją dostarczono. Z definicji jednostki handlowej jest ona powiązana z partią (jednostka handlowa to część lub całość partii, a partia to określona liczba jednostek jednego towaru/roślin, która charakteryzuje się jednorodnością składu, pochodzenia i innymi odpowiednimi elementami). I w tym przypadku wypełnienie punku C może być ułatwieniem dla podmiotu i będzie ułatwiało wypełnienie obowiązków dot. identyfikowalności.

 

10. Czy wymagana jest urzędowa akceptacja wzorów paszportu, który chce stosować upoważniony zarejestrowany podmiot profesjonalny ?

Stosowane paszporty roślin muszą spełniać wszystkie wymogi określone w przepisach Rozp. 2016/2031 oraz 2017/2313. Przepisy unijne nie stanowią obowiązku urzędowej akceptacji wzorów paszportów roślin, które zamierza stosować zarejestrowany podmiot upoważniony do ich wydawania.  Również przepisy krajowe - obecnie obowiązującej ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin oraz projektowanej ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (wg. aktualnego projektu) nie stanowią obowiązku takiej akceptacji. Kwestia ewentualnego skonsultowania wzorów jest całkowicie dobrowolna, do uznania podmiotu profesjonalnego. Niemniej jednak, leży to w interesie podmiotu profesjonalnego, gdyż zabezpiecza go (w przypadku zastosowania wzoru niezgodnego z wymogami określonymi w ww. przepisach) przed ewentualnym zakwestionowaniem  takiego paszportu przez PIORiN lub organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego.

 

11. Czy w przypadku przesadzenia roślin trzeba nadawać nowy paszport roślin?

Rośliny lub partie/jednostki handlowe roślin (w zależności od sposobu sprzedaży, typu odbiorcy i przyjętych rozwiązań przez podmiot) w momencie wyprowadzania z gospodarstwa powinny być zaopatrzone w paszporty roślin. W trakcie produkcji rośliny nie muszą/nie ma potrzeby, aby były zaopatrzone w paszport rośliny. Jeżeli chodzi o rośliny dostarczone przez inny profesjonalny podmiot do gospodarstwa z paszportem(-ami) roślin, które są następnie przesadzane,  również w momencie wprowadzania do obrotu/przemieszczania powinny być zaopatrzone w paszport roślin.

 

12. Prowadzimy działalność z zakresu wypożyczania roślin np. imprezy firmowe, dekoracje filmowe i teatralne, targi. Czy rozporządzenie nakłada na nas jakieś obowiązki? Czy każde przemieszczenie musi być ewidencjonowane i co z obowiązkiem paszportowym?

W przypadku wypożyczania (przemieszczanie/wyprowadzanie z miejsca produkcji) rośliny powinny być zaopatrzone w paszport roślin. Zgodnie z art. 81 Rozp. 2016/2031 paszport roślin nie jest wymagany w przypadku przemieszczania roślin dostarczanych bezpośrednio użytkownikom ostatecznym, którymi są osoby działające w celach niemieszczących się w ramach działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej tej osoby, która nabywa rośliny lub produkty roślinne na własny/osobisty użytek. Natomiast identyfikowalność, w przypadku takiego przemieszczania/wyprowadzania z gospodarstwa powinna być zapewniona co najmniej w przypadku podmiotów profesjonalnych (czyli ewidencjowanie klientów, którzy spełniają kryteria definicji podmiotu profesjonalnego wg. ww. Rozp. 2016/2031).

 

13. Czy fakt posiadania przez firmę ważnego certyfikatu dot. systemów zarządzania jakością (np. GLOBAL G.A.P.) w jakikolwiek sposób jest uwzględniane w przepisach Rozp. 2016/2013? Rzeczy takie jak śledzenie ruchu towarów i ich identyfikowalność wymagane w takich systemach, pokrywają się z wymaganiami wskazanymi przez przepisy odnośnie paszportyzacji roślin. Podmioty działające w takich systemach podlegają audytom jednostek certyfikujących na okoliczność spełnienia wymagań. Czy w takim razie coroczne kontrole WIORIN są konieczne?

Przepisy Rozp. 2016/2031 nie są powiązane z żadnymi certyfikatami zarządzania jakością. Posiadanie certyfikatu nie ma wpływu na przeprowadzanie kontroli przez WIORiN. Warunki ewentualnego zmniejszenia częstotliwości kontroli określone są w art. 91 Rozp. 2016/2031 oraz w przepisach Rozp. 2019/66.

 

14. Z art. 79 ust. 1 lit. a Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/2013 wynika, że generalną zasadą jest wymaganie paszportów na wszystkie rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona. Natomiast w tym samym art. 79 ust. 1 zdanie drugie czytamy, że KE „ustanowi wykaz tych roślin (…), których przemieszczanie na terytorium Unii wymaga paszportu roślin”. Jakie zatem rośliny wymagają paszportu? Wszystkie jak wynika z lit. a) czy tylko takie które będę w wykazie ustanowionym przez KE?

Art. 79 ust. 1  lit. a - e Rozp. 2016/2031 zawiera ogólną wytyczną dla Komisji Europejskiej co powinna uwzględnić przygotowując wykaz. W przypadku wytycznej określonej w lit. a „wszystkie rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona” w wykazie zaprojektowanym przez Komisję zapis ten jest przeniesiony (jest analogiczny), gdyż ta dyspozycja jest zamknięta poprzez wyraz „wszystkie”. Dopiero przy realizacji wytycznych w lit. b - e Komisja wskazała określony asortyment oraz rodziny/rodzaje/gatunki. Czyli reasumując w przypadku roślin do sadzenia, innych niż nasiona, cały asortyment, który spełnia definicję „rośliny do sadzenia” będzie objęty wymogiem paszportowania, a wyłączenie będzie dotyczyło tylko roślin dostarczanych bezpośrednio użytkownikom ostatecznym (za wyjątkiem sprzedaży poprzez umowy zawierane na odległość np. Internet).

 

15. Gdzie będzie się można zapoznawać z lokalizacjami „stref chronionych”, „wykazem agrofagów kwarantannowych” czy też „wykazem RNQP” oraz „roślin zakazanych w imporcie do UE”?

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji, w którym ujęte będą wykazy m.in. „stref chronionych”, „roślin zakazanych w imporcie do UE” „agrofagów kwarantannowych”  oraz „RNQP” (regulowane agrofagi niekwarantannowe) jest w fazie procedowania przez Komisję Europejską (KE).

Rozporządzenie to będzie zawierało wykazy:

  • agrofagów kwarantannowych dla Unii oraz dla stref chronionych w UE;
  • Regulowanych Agrofagów Niekwarantannowanych (RNQP) ze wskazaniem roślin przeznaczonych do sadzenia, wraz z nasionami, do których te agrofagi mają odniesienie oraz środków (wymagań, które dotyczą RNQPs na określonych roślinach do sadzenia;
  • roślin, produktów roślinnych oraz przedmiotów, których wprowadzanie do Unii z określonych krajów trzecich jest zabronione
  • roślin, produktów roślinnych oraz przedmiotów pochodzących z krajów trzecich lub z terytorium Unii, których wprowadzanie do stref chronionych jest zabronione oraz wymagań szczególnych przy wprowadzaniu i przemieszczaniu takiego materiału do stref chronionych
  • wymagań szczególnych dla  roślin, produktów roślinnych oraz przedmiotów pochodzących z krajów trzecich, wprowadzanych do Unii
  • wymagań szczególnych dla  roślin, produktów roślinnych oraz przedmiotów terytorium Unii, obowiązujących przy w Unii
  • roślin, produktów roślinnych oraz przedmiotów, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne przy wprowadzaniu do Unii oraz do stref chronionych, a także takich roślin dla których świadectwo fitosanitarne nie jest wymagane;
  • roślin, produktów roślinnych oraz przedmiotów wymagających zaopatrzenia w paszport roślin przy przemieszczaniu w Unii oraz do/w strefach chronionych.

Rozporządzenie będzie już wkrótce, po jego zatwierdzeniu i opublikowaniu przez KE, dostępne w Internecie (w tym na stronie PIORIN). Niemniej nowe wykazy będą w znacznej części stanowiły przeniesienie zapisów/wykazów zawartych w Dyrektywie Rady 2000/29/WE oraz dyrektywach marketingowych, a także Rozporządzeniu Komisji 690/2008 (strefy chronione).

 

16. Co oznacza skrót RNQP?

RNQP to skrót od określenia w j. angielskim dla Regulowanych Agrofagów Niekwarantannowych. RNQP dotyczą tylko roślin przeznaczonych do sadzenia, w tym nasion. Zasadniczo wykaz RNQP powstanie z połączenia obecnych list agrofagów jakościowych (uregulowanych w przepisach nasiennych/dyrektywach marketingowych) oraz części organizmów kwarantannowych dla UE (dotychczas uregulowanych w załączniku II część A dział II do Dyrektywy Rady 2000/29.WE).

Będą to agrofagi, które przenoszone są głównie przez określone rośliny przeznaczone do sadzenia, a ich występowanie powoduje niedopuszczalne skutki gospodarcze w odniesieniu do planowanego wykorzystania tych roślin i jednocześnie dostępne są możliwe do zastosowania i skuteczne środki pozwalające na zapobieżenie ich występowaniu.

 

17. Co to jest strefa chroniona w Unii?

Przypadku gdy agrofag kwarantannowy występuje na terytorium UE, lecz nie występuje na terytorium danego PCz lub jego części, możliwe jest uznanie tego obszaru za strefę chronioną w odniesieniu do tego agrofaga. Wykaz obszarów uznanych za strefy chronione w UE, ze wskazaniem odnoszących się do nich agrofagów oraz roślin, produktów roślinnych oraz przedmiotów, a także wymogów szczególnych, jakie muszą spełnić takie materiały/towary, aby mogły być wprowadzone do strefy określają przepisy UE (będzie to Rozporządzenie Wykonawcze Komisji). Paszport roślin uprawniający do przemieszczenia roślin do strefy chronionej musi zawierać odpowiednie określenie (tj. wyrazy Paszport roślin – strefa chroniona/ Plant passport – PZ, w prawym górnym rogu) oraz nazwę botaniczną agrofaga kwarantannowego dla  strefy chronionej lub jego kod (wzór paszportu roślin jest zawarty w Rozp. 2017/2313).

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.