28 Maja 2019

Rejestracja podmiotów profesjonalnych i wydawanie paszportów roślin

Przykładowe wzory...
Przykładowe wzory...

Prezentacja omawiająca podstawowe zasady rejestracji podmiotów profesjonalnych i zasady paszportowania

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją omawiającą podstawowe zasady rejestracji podmiotów profesjonalnych i zasady paszportowania roślin w oparciu o Rozporządzenie 2016/2031. Zasady te wejdą w życie w dniu 14 grudnia 2019 r. Dotychczasowe zasady w tym zakresie staną się nieobowiązujące lub zostaną zmienione w celu dostosowania ich do nowych zasad. Pobierz prezentacje.

 

Jednolite wzory paszportów roślin w UE

Nowe przepisy prawa odnoszące się do zasad wydawania paszportów roślin oraz paszportów roślin łączonych z etykietą materiału siewnego, zakładają ujednolicenie wzorów paszportów roślin, które będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej. 

Rozszerzony zostanie wykaz gatunków i rodzajów roślin, w tym materiału siewnego oraz  produktów roślinnych i przedmiotów podlegających obowiązkowi zaopatrzenia w paszport roślin.  Najistotniejszą zmianą będzie wymóg dołączenia w paszporty roślin do wszystkich roślin przeznaczonych do sadzenia, w tym do określonych gatunków nasion, gdzie obecnie dotyczy to tylko ściśle określonych rodzajów/gatunków.  Wyjątkiem od tego wymogu będzie tylko bezpośrednia sprzedaż użytkownikom ostatecznym (tj. nieprofesjonalistę, którego działalność nie jest działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową).


Szczegółowe przepisy w zakresie specyfikacji technicznej paszportów roślin oraz zasad ich łączenia z etykietami materiału siewnego określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313 z dnia 13 grudnia 2017 r.

 

Co do zasady paszporty roślin powinny być  wydawane przez upoważnione do tego podmioty, pod nadzorem właściwego organu (art. 84  Rozporządzenia 2016/2031). Przewidziane jest odstępstwo od tej zasady, umożliwiające wydanie paszportów roślin przez właściwy organ. W art. 89 Rozp. 2016/2031 wskazano ogólne warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać upoważnienie do wydawania paszportów roślin, jednocześnie trwają prace nad przepisami, które określą szczegółowo te warunki (delegacja dla Komisji Europejskiej w art. 89 ust. 2).

 

Przypisy ze zdjęć druków paszportów:

 1. Słowa „Plant Passport” lub „Plant Passport – PZ” (Paszport roślin, Paszport roślin – strefa chroniona) oraz, w stosownych przypadkach, w jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej, mają być rozdzielone ukośnikiem.
 2. Nazwa(-y) botaniczna(-e) danego gatunku lub taksonu w przypadku roślin lub produktów roślinnych bądź w stosownych przypadkach nazwa danego przedmiotu oraz, opcjonalnie, nazwa odmiany.
 3. Dwuliterowy kod wskazany w normie ISO 3166-1-alfa-2 (1), o którym mowa w art. 67 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/2031, w odniesieniu do państwa członkowskiego, w którym podmiot zawodowy wydający paszport roślin jest zarejestrowany.
 4. Alfabetyczny, liczbowy lub alfanumeryczny krajowy numer rejestracyjny danego podmiotu zawodowego.
 5. W stosownych przypadkach, kod identyfikacyjny danej rośliny, produktu roślinnego lub innego przedmiotu.
 6. W stosownych przypadkach, niepowtarzalny kod kreskowy, kod QR, hologram, mikroprocesor lub inny nośnik danych, uzupełniający kod identyfikacyjny.
 7. W stosownych przypadkach, dwuliterowy kod wskazany w normie ISO 3166-1-alfa-2, o którym mowa w art. 67 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/2031, w odniesieniu do państwa członkowskiego pochodzenia.
 8. W stosownych przypadkach, nazwa(-y) danego państwa trzeciego/państw pochodzenia lub jego/ich dwuliterowy kod wskazany w normie ISO 3166-1 alfa-2.
 9. Nazwa(-y) botaniczna(-e) agrofaga kwarantannowego dla strefy chronionej lub, alternatywnie, kody konkretnie przypisane tym agrofagom, o których mowa w art. 32 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/2031.
 10. Informacje wymagane na potrzeby etykiety urzędowej dla nasion lub innego materiału rozmnożeniowego, o których mowa odpowiednio w art. 10 ust. 1 dyrektywy Rady 66/401/EWG, art. 10 ust. 1 dyrektywy Rady 66/402/EWG, art. 10 ust. 1 dyrektywy Rady 68/193/EWG, art. 12 dyrektywy Rady 2002/54/WE, art. 28 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE, art. 13 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/56/WE i art. 12 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/57/WE, lub etykiety dla przedelitarnego, elitarnego lub kwalifikowanego materiału rozmnożeniowego, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2008/90/WE.

 

Jednolite rozwiązania dotyczące kontroli

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/66 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustala częstotliwość kontroli urzędowych określonych podmiotów profesjonalnych, tj.:

 • upoważnionych do wydawania paszportów roślin, określając także warunki zwiększenia oraz zmniejszenia tej częstotliwości; oraz
 • upoważnionych do znakowania drewnianych materiałów opakowaniowych (DMO) zgodnie z zasadami określonymi w Międzynarodowym Standardzie ds. Środków Fitosanitarnych (ISPM nr 15), ustalając również warunki zwiększenia częstotliwości kontroli;  
 • określonych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z obszaru wyznaczonego w związku z występowaniem agrofaga kwarantannowego.

 

Informacja dla amatorów ogrodników/hobbystów – nowe prawo zdrowia roślin

 

1. Sprzedaż roślin do sadzenia przez Internet

Jeżeli ma miejsce sprzedaż roślin do sadzenia, poprzez umowy zawierane na odległość (np. aukcje internetowe, sklepy internetowe, Allegro, Olx, Facebook, poczta kwiatowa), to rośliny muszą być zaopatrzone w paszport roślin.

Paszport roślin może być wydany (po spełnieniu określonych wymagań zdrowotnościowych),  tylko dla podmiotów wpisanych do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.

Oznacza to, że osoba sprzedająca przez Internet nawet małe ilości roślin / nadwyżki z własnej produkcji/ rośliny ze swojego prywatnego parapetu - musi być zarejestrowana i musi zaopatrywać te rośliny w paszporty roślin.

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych dostępne są tutaj.

 

2. Wymiana roślin pomiędzy hobbystami/ amatorami ogrodnikami

Jeżeli kolekcjoner ogrodnik / hobbysta będzie wymieniał się roślinami z innym hobbystą/amatorem ogrodnikiem, to nie musi być wpisany do rejestru podmiotów, a rośliny te będą mogły być przekazane drugiemu hobbyście bez paszportu roślin. Jednak, należy podkreślić jeszcze raz, że nie może być to w formie sprzedaży przez Internet.

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych dostępne są tutaj.

 

3. Czy amator ogrodnik/ hobbysta jest podmiotem profesjonalnym w rozumieniu przepisów prawa w zakresie zdrowia roślin?

Prowadzenie sprzedaży roślin do sadzenia i osiąganie z tego korzyści finansowych oznacza zaangażowanie profesjonalne, a więc amator ogrodnik/ hobbysta który prowadzi sprzedaż roślin jest podmiotem profesjonalnym.

Nie wszystkie jednak „podmioty profesjonalne” podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Jeżeli amator ogrodnik/ hobbysta dokonuje wymiany roślin do sadzenia wyłącznie i bezpośrednio z użytkownikami ostatecznymi (w tym z innymi hobbystami), to nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych.

Jeżeli  dana osoba dokonuje sprzedaży roślin do sadzenia przez Internet, to podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, a sprzedawane rośliny muszą być zaopatrzone w paszport roślin.

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych dostępne są tutaj.

 

4. Interpretacja przepisów w zakresie rejestracji i wydawania paszportów przez Państwa Unii

Rozporządzenie Parlamentu i Rady 2016/2031 obowiązuje w całej Unii. Wszystkie państwa Unii stosują ww. akt prawny bezpośrednio. Oznacza to, że z mocy prawa akt ten podlega stosowaniu w porządkach prawnych państw członkowskich i nie jest przenoszony do przepisów prawa krajowego każdego z państw członkowskich, a tym samym poszczególne państwa nie mogą regulować kwestii ustalonych w ww. Rozporządzeniu.

Niemniej jednak, z uwagi na sygnały zgłaszane do GIORiN przez polskie podmioty, odnośnie różnej interpretacji przez państwa Unii ww. przepisu, dotyczącego zakresu podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych, Główny Inspektorat zwróci się o stanowisko w ww. kwestii do Komisji Europejskiej oraz do innych państw członkowskich UE.

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych dostępne są tutaj.

Pliki do pobrania

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313 z dnia 13 grudnia 2017 r., wersja polska
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313 z dnia 13 grudnia 2017 r., wersja angielska
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/827 z dnia 13 marca 2019 r., wersja polska
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/827 z dnia 13 marca 2019 r., wersja angielska
rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/66 z dnia 16 stycznia 2019 r., wersja polska
Prezentacja wygłoszona na targach "Zieleń to Życie". Rejestracja podmiotów profesjonalnych i paszportowanie roślin w oparciu o Rozporządzenie 2016/2031