Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział nadzoru nasiennego

e-mail :
 

 

 

 

Katarzyna Pruszyńska

Kierownik Działu

tel. 61 860 59 59

Małgorzata Brencz
Starszy specjalista

tel. 61 860 59 26

Anna Hamrol-Woźniak

Starszy specjalista

tel. 61 860 59 57

Aleksandra Żurawska- Kordeczka

Starszy Specjalista

tel. 61 860 59 25

Maria Janc

Główny Specjalista

tel. 61 860 59 58

Małgorzata Czech- Materka

Starszy Inspektor

tel. 61 860 59 17

Estera Maciejewska

Inspektor

tel. 61 860 59 17

Zadania realizowane przez dział:

 

 1. Organizowanie, prowadzenie  i nadzorowanie oceny materiału siewnego oraz załatwianie odwołań  w tym zakresie.
 2. Organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości Działu.
 3. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem kadry urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów oraz urzędowych i akredytowanych próbobiorców łącznie z ewidencją w tym zakresie.
 4. Nadzorowanie i kontrola pracy kwalifikatorów oraz próbobiorców, o których mowa w pkt 3.
 5. Kontrola upraw winorośli, z których owoce przeznaczone są do wyrobu wina.
 6. Prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa ekologicznego związanych z wydawaniem zezwoleń na użycie materiału konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym oraz kontrole producentów ekologicznego materiału siewnego.
 7. Prowadzenie spraw związanych z pobieraniem prób do oceny tożsamości i czystości odmianowej oraz współpraca z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w tym zakresie.
 8. Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie kontroli wytwarzania, stosowania i obrotu materiałem siewnym.
 9. Zbieranie i opracowywanie do celów statystycznych informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym.
 10. Nadzór nad przestrzeganiem zakazu stosowania materiału siewnego zmodyfikowanego genetycznie.
 11. Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców i rolników dokonujących obrotu materiałem siewnym oraz ewidencji dostawców zajmujących się materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych.   
 12. Nadzór nad urzędowymi i akredytowanymi próbobiorcami materiału siewnego.
 13. Nadzór nad etykietowaniem materiału siewnego roślin rolniczych, sadzeniaków ziemniaka i materiału szkółkarskiego.
Zgłoś błąd