Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Praktyki studenckie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu we współpracy z uczelniami wyższymi organizuje i koordynuje praktyki zawodowe, przeznaczone głównie dla studentów uniwersytetów przyrodniczych i uczelni o podobnym profilu. Jesteśmy w stanie zapewnić wartościowe praktyki w szczególności studentom o specjalizacji ochrona roślin, nasiennictwo oraz studiującym na kierunku medycyna roślin. Do odbywania praktyk zachęcamy także osoby z ograniczoną sprawnością.
Praktyki są bezpłatne. Wojewódzki Inspektorat nie pokrywa kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia w okresie trwania praktyki, a także kosztów ubezpieczenia. Praktyki mogą być organizowane w czasie całego roku kalendarzowego, jednak z uwagi na specyfikę pracy w rolnictwie oraz organizację roku akademickiego, wskazane jest odbywanie praktyki w okresie od czerwca do września.
Praktyki organizowane są w delegaturach i oddziałach WI, mogą się także odbywać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym również w pionie laboratoryjnym. Liczba miejsc  dostępnych dla studentów i czas trwania praktyk jest uzależniony od bieżących zadań, realizowanych w wymienionych komórkach organizacyjnych. Spełnienie przez studenta wymaganych kryteriów nie może być traktowane jako zobowiązanie Wojewódzkiego Inspektoratu do przyjęcia na praktykę.
Podczas trwania praktyki studenci zapoznają się ze strukturą Państwowej Inspekcji  Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz jej zadaniami, a także uczestniczą w realizacji bieżących zadań komórki, w której odbywają praktykę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po zakończeniu praktyki studenci otrzymują zaświadczenie potwierdzające jej odbycie.

Przebieg procesu rekrutacji:
1.    Wojewódzki Inspektorat analizuje przesłane zgłoszenia i dokonuje ich wstępnej selekcji pod kątem zgodności kierunku studiów oraz zainteresowań osoby ubiegającej się o praktykę, z profilem działania komórki, w której praktyka będzie realizowana.
2.    Zaakceptowane w pierwszym etapie aplikacje zostają skierowane do deklarowanych w formularzu aplikacyjnym komórek, a następnie podejmowana jest decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu oferty. O podjętej decyzji studenci informowani są pisemnie lub telefonicznie przez osobę wyznaczoną do prowadzenia sprawy.


Wymagane dokumenty:
1.    W przypadku kierowania studenta/grupy studentów przez odpowiednią uczelnię – zawierane jest „Porozumienie dotyczące przyjęcia na praktykę studencką” (stanowiące wzór 22.04.2015, zawarty w wytycznych KPRM).
2.    W przypadku zgłoszenia indywidualnego – student przysyła wniosek o odbycie praktyki, do którego załącza CV oraz zaświadczenie z uczelni, potwierdzające status studenta.

 

Powyższe dokumenty, na co najmniej 3 tygodnie przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki, należy przesłać na adres: 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań, lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym (adres jw.).

Dodatkowych informacji nt. praktyk udziela mgr Małgorzata Andrzejewska – Główny Specjalista ds. Kadr  (tel. 61 8605920, m.andrzejewska@poznan.piorin.gov.pl ) 

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Piotr Mendelewski
Data publikacji informacji: 28.05.2015 12:02
Data aktualizacji informacji: 02.06.2015 08:22
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd