Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poszczególne formularze zostały umieszczone pod nazwą działu lub laboratorium którego dotyczą.

  • Dział Nadzoru Nasiennego
  • Dział Ochrony Roślin i Nawozów 
  • Dział Nadzoru Fitosanitarnego 
  • Referencyjne Laboratorium Nasienne
  • Centralne Laboratorium w Toruniu, Oddział w Poznaniu

 

Klauzula informacyjna RODO

NADZÓR NASIENNY

Obrót materiałem siewnym

 

Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych, materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli
Załącznik do wniosku o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych

 

Ocena materiału siewnego
 

Wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej
Upoważnienie do składania wniosku o dokonanie oceny
Wniosek o udzielenie akredytacji w zakresie oceny polowej roślin rolniczych
Wniosek o ocenę cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

Wniosek o udzielenie akredytacji w zakresie pobierania prób materiału siewnego z wyłączeniem sadzeniaków ziemniaka

Wniosek o pozwolenia na  przeprowadzenie tymczasowego eksperymentu w zakresie wytwarzania materiału siewnego kategorii elitarny


 

Wniosek o wydanie paszportu roślin - etykiet urzędowych do materiału szkółkarskiego
Wniosek o dokonanie oceny drzew owocowych lub krzewów jagodowych lub podkładek generatywnych
Wniosek o dokonanie oceny plantacji truskawek
Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Informacja o produkcji materiału szkółkarskiego CAC (drzewka)

Informacja o produkcji materiału szkółkarskiego CAC (podkładki)

Informacja o produkcji materiału szkółkarskiego CAC (sad mateczny)

Dokument dostawcy

Szkółkarski dokument dostawcy

Szkółkarski dokument towarzyszący


Pobieranie prób do oceny laboratoryjnej

 

Wzory wniosków o pobranie prób ISTA znajdują się w zakładce Materiały do pobrania .

 

Wniosek o pobranie prób materiału siewnego
Wniosek o pobranie prób sadzeniaków ziemniaka do oceny weryfikacyjnej
Zlecenie pobrania prób materiału siewnego


Rolnictwo ekologiczne

 

Wniosek o zezwolenie na zastosowanie nieekologicznego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin w rolnictwie ekologicznym

 

Arkusze oceny polowej

 

   Arkusz do oceny kukurydzy
    Arkusz oceny powierzchniowej
    Arkusz oceny procentowej
    Arkusz oceny polowej dla plantacji nasiennej ziemniaka

 

Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym 

 

  Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym w okresie sprawozdawczym 1.07.2022 r. - 30.06.2023 r.
    Informacja o zakupionym materiale siewnym z państw trzecich za okres 01.07.2022 r. - 30.06.2023 r.
    Sprawozdanie o ilości materiału siewnego kategorii STANDARD 

 

Etykiety do materiału siewnego

 

Wniosek o wydanie pustych etykiet do materiału siewnego
Wniosek o wydruk etykiet do materiału siewnego
Wniosek o wydanie etykiet OECD

Wniosek o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla sadzeniaków ziemniaka

 

OCHRONA ROŚLIN I NAWOZY

Obrót środkami ochrony roślin
 

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

   

 

Obrót nawozami, nawozami oznaczonymi znakiem "nawóz WE" i środkami wspomagającymi uprawę roślin

 

Informacja o zamiarze przeznaczenia na potrzeby własne lub wprowadzania do obrotu produktu pofermentacyjnego

 

Badanie sprzętu do wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin

 

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących  przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
  Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów niebędących  przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów niebędących  przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 

Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

 

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej na szkolenie w zakresie ochrony roślin

 

Integrowana produkcja roślin

 

Wniosek o udzielenie upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin
Oświadczenie do wniosku o upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin

NADZÓR FITOSANITARNY

Rejestr podmiotów profesjonalnych
 

Wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
Załącznik do wniosku o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych

 

Zdrowie roślin

 

Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu
Wniosek o wydanie paszportu roślin
Wniosek o wydanie paszportów dla ziemniaków innych niż sadzeniaki
Zlecenie przeprowadzenia kontroli/oceny fitosanitarnej
Wniosek o wydanie świadectwa przedeksportowego

 

CENTRALNE LABORATORIUM W TORUNIU, ODDZIAŁ W POZNANIU

 

Zapotrzebowanie na wykonanie badania

  Zlecenie na wykonanie badania
Zgłoś błąd