Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Informacja dotycząca sposobu składania i rozpatrywania petycji

 

      Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. , poz. 870).
 2. Zarządzenie Nr  7/2015 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg, wniosków i petycji.

 

Petycje:

 

Petycje składa się do organów właściwych.

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Tryb zgłaszania:

 1. Petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Petycje nie mogą być wnoszone telefonicznie.

 

      Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycje nie zawierające imienia i nazwiska (oznaczenia podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej organu danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

 

Dane adresowe do wnoszenia petycji:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn, Faks 89 534 36 23, e-mail wi-olsztyn@piorin.gov.pl, skrzynka ePUAP

 

Opłaty:

Wniesienie petycji oraz późniejsze jej rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

 

Termin odpowiedzi:

 1. Załatwianie petycji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od rozpatrującego petycję, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej niż do 6 miesięcy od złożenia petycji.
 3. W przypadku nie załatwienia sprawy w tym czasie, wnoszący petycję zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.
 4. Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję
 5. Na stronie internetowej urzędu zamieszczane są następujące informacje dotyczące petycji:

skan petycji, data jej złożenia, imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który złożył petycję, o ile wyraził on na to zgodę, informacje o przebiegu postępowania w sprawie rozpatrywania petycji oraz informacja o sposobie załatwienia petycji.

 

Tryb odwoławczy:

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Wojciech Gawryś
Data publikacji informacji: 26.11.2015 12:48
Data aktualizacji informacji: 27.01.2021 09:05
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd