09 Listopada 2022

UWAGA! Nowelizacja ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. ochronie roślin przed agrofagami Drukuj

UWAGA!

Nowelizacja ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. ochronie roślin przed agrofagami

 

4 listopada 2022 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami, której zapisy w zakresie nowelizacji przepisów o ochronie roślin wchodzą w życie od 19.11.2022 r. i dotyczą w  szczególności zapewnienia identyfikowalności towarów na każdym etapie obrotu.

W ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami wprowadzone zostały nowe zapisy w art. 30a:

  1. pkt 1 – określa, że numer ten stanowi numer wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych podmiotu, który uprawiał, pakował, sortował, składował lub przemieszczał bulwy Solanum tuberosum L., lub zbywał bulwy Solanum tuberosum L., lub numer wpisu do rejestru prowadzonego w innym państwie członkowskim, nadany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie;

Umieszczenie w oznakowaniu bulw ziemniaka jednego z wymienionych numerów jest wystarczające, aby odtworzyć ich pochodzenie.

2)  w pkt 2 – wprowadzony zostanie obowiązek, aby numer, numer wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych był umieszczany w sposób czytelny, trwały i widoczny na opakowaniu bulw Solanum tuberosum L. lub – w przypadku transportu bulw luzem – w dokumentach towarzyszących;

Tylko pod takimi warunkami znakowanie bulw ziemniaka tym numerem spełni swoją rolę, tzn. umożliwi określenie pochodzenia bulw Solanum tuberosum L.

 

Nowelizacja art. 59 ust. 1 dotyczy nałożenia kary grzywny przez inspektora PIORiN na podmiot, w przypadku stwierdzenia:

  • pkt 13 –  niezgłoszenia przez zarejestrowane podmioty profesjonalne, w stosownych przypadkach, aktualizacji dotyczącej wszelkich zmian danych;
  • pkt 13 a –  braku  prowadzenia przez podmioty profesjonalne rejestrów identyfikowalności (roślin nabywanych, zbywanych lub przemieszczanych pomiędzy nieruchomościami); 
  • 23a –  braku oznakowania bulw ziemniaka na opakowaniu lub w dokumentach towarzyszących  lub umieszczenie ich w sposób nieczytelny lub nietrwały.

 

Wskazane przepisy karne dotyczą naruszeń przepisów w sprawie zapewnienia identyfikowalności towarów znajdujących się w obrocie (roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów). Zasada identyfikowalności towarów jest podstawą nie tylko bezpieczeństwa fitosanitarnego, ale i bezpieczeństwa żywności czy też jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.


lista aktualności