Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Witamy na stronie WIORiN w Gorzowie Wielkopolskim

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Zieleniecka 11
Sekretariat tel. 95 723-90-08; 723-92-58,
fax 95 723-90-08

godziny pracy 730-1530

Adres ESP

 


 

 

 

Strona WIORiN Gorzów Wielkopolski jest jednocześnie stroną podmiotową BIP

 

 

 

Kupując podróbki, tracisz wiele razy

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa już po raz trzeci dołącza się do kampanii edukacyjnej prowadzonej z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin pod hasłem „Kupując podróbki, tracisz wiele razy”.

Więcej informacji na stronie : http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/kupujac-podrobki-tracisz-wiele-razy,420.html

Pliki do pobrania

Uważaj na okazyjne oferty środków ochrony roślin! – czyli, jak nie dać się oszukać
Kupując podrobione środki ochrony roślin tracisz wiele razy

Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres ESP

Komunikat w sprawie obsługi klientów Wiorin

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI KLIENTÓW

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN
i NASIENNICTWA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

 Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeksu pracy ( Dz. U z 2020 r. poz. 1320 ) oraz art. 25 ust. 4,9 i 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( Dz. U z 2020 r. poz. 265;285).

Ustala się 24 grudnia 2020 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy za 26 grudnia 2020 r. dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

 

Ze względu na sytuację związaną z SARS-CoV-2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. od dnia 19.10.2020 r. do odwołania pracuje w dni robocze w godzinach 7:00 - 18:30 z przerwą techniczną od 12:30 – 13:00.

 

 

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

  Od dnia 1 września 2020 r. wprowadza się obowiązek rejestrowania osób wchodzących do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu i Oddziałów Wojewódzkiego Inspektoratu na terenie województwa lubuskiego.
 

Każdorazowa wizyta interesanta w siedzibach jednostek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. wymagać będzie podania przez interesanta następujących danych osobowych: Imienia, nazwiska, oraz nr telefonu, co zostanie odznaczone w rejestrze prowadzonym w formie pisemnej przez daną jednostkę.

 

Sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa załatwiane mogą być przez Państwa telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej oraz przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP.

 

Wszystkie skargi i wniosków przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową, telefoniczną lub listowną.

 

Dziękujemy za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej https://piorin.gov.pl/wiorin/lubuskie .

 

 

 

 

 

Lubuski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa

           Marcin Cyganiak

Polski Ebazarek

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.
Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów -  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.
Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Sprzedawcom oferującym materiał siewny pragniemy zwrócić uwagę na warunki obrotu takim materiałem.

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020

MIĘDZYNARODOWY ROK ZDROWIA ROŚLIN 2020

d

Deklaracja dostępności

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data publikacji strony internetowej: 24.11.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.04.2015

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • filmy nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
  • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
  • strona nie spełnia wszystkich wymogów testu WCAG 2.0 (niezgodności te zostaną usunięte do końca bieżącego roku)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 15 stycznia 2020 roku

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Tomaszem Leszczyńskim z Wydziału Administracji i Promocji GIORiN email: . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ul. Zieleniecka 11, Gorzów Wlkp.

 

Do wejścia budynku należy dojść przez furtkę lub bramę wjazdową od ulicy Zielenieckiej.

 

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Wejście znajduje się w głębi lewej strony budynku (ok. 20 m po skręcie w lewo).

 

Do wejścia prowadzą 2 stopnie schodów. Podjazd dla wózków znajduje się po prawej stronie schodów.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami czy barierkami.

 

Na czas epidemii, aby wejść do budynku należy skorzystać z domofonu znajdującego się na drzwiach lub zadzwonić pod nr tel. 95-7239008 i poprosić o pomoc.

 

W budynku nie ma windy (budynek dwukondygnacyjny).

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Koordynator do spraw dostępności

Seweryn Stuła

tel. 95-723-90-08

Inspektor Ochrony Danych osobowych

Magdalena Jaszcza

tel. 95-723-90-08

Redakcja strony WIORiN Gorzów Wielkopolski

Przemysław Drzymała

tel. 95 723-90-08

 

Pliki do pobrania

Instrukcja korzystania ze strony WIORiN Gorzów Wielkopolski
Zgłoś błąd