Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kierownictwo

Andrzej Chodkowski
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest centralnym organem administracji rządowej. Koordynuje i nadzoruje działalność Inspekcji, w tym ustala ogólne kierunki działania organów Inspekcji, a w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia fitosanitarnego ustala szczegółowe zasady postępowania wojewódzkich inspektorów oraz zasady ich współdziałania z innymi organami administracji publicznej, wydaje decyzje administracyjne w sprawach należących do jego działania oraz zarządzania, instrukcje i metodyki - dotyczące działalności Inspekcji. Główny Inspektor sprawuje nadzór nad Centralnym Laboratorium.


Tadeusz Łączyński
Zastępca Głównego Inspektora

Zastępca Głównego Inspektora sprawuje nadzór nad zagadnieniami z zakresu ochrony roślin i techniki oraz nasiennictwa. Pełni obowiązki Głównego Inspektora w trakcie jego nieobecności.


Monika Rzepecka
Dyrektor Generalny

Dyrektor Generalny zapewnia warunki funkcjonowania urzędu oraz organizację pracy dla realizacji zadań określonych przez Głównego Inspektora poprzez sprawowanie nadzoru nad działalnością Głównego Inspektoratu, w zakresie organizacji, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników, kontroli instytucjonalnej, spraw obronnych i administracyjno - budżetowych, zamówień publicznych, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych.

 

Zgłoś błąd