Zasady obrotu środkami ochrony roślin

Zasady wprowadzania do obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin określają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/WEG oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.


Działalność gospodarcza w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga - wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.


Wypełniony wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do wojewódzkiego inspektora, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę- przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania tej osoby, a w przypadku przedsiębiorców zagranicznych, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o środkach ochrony roślin, właściwego ze względu na planowane miejsce wykonywania działalności gospodarczej.  

 

Wniosek o wpis powinien zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;
 • określenie zakresu wykonywanej działalności;
 • wskazanie miejsca wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków;
 • wskazanie miejsca przechowywania środków ochrony roślin, jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania tych środków przechowuje te środki;
 • datę i podpis wnioskodawcy.

 

Do wniosku,  przedsiębiorca dołącza:

 

 • oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków są kompletne i zgodne z prawdą, znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków, określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.”; Oświadczenie powinno również zawierać:
 1. firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji
 • przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wpis do rejestru podlega opłacie skarbowej w wysokości 1 135,00 zł