Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

SPOSÓB I TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW

Wniosek o załatwienie sprawy można złożyć do sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu lub Oddziału. Po zadekretowaniu przekazywany jest on do właściwego działu merytorycznego. W Inspektoracie sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, według kolejności zgłoszeń.

 

Niezwłocznie są załatwiane sprawy, które można rozpatrzyć:

a. w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia lub postępowania,

b. w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane, albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

 

Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowanego odpowiednich dokumentów. Jeżeli brak takich dokumentów Inspektorat wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, a w przeciwnym razie pozostawia sprawę bez rozpatrzenia. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie Inspektorat zawiadamia strony biorące udział w postępowaniu podając przyczyny zwłoki (w tym również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od Inspektoratu) i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.

 

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania powinna być załatwiona sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania jest załatwiana sprawa szczególnie skomplikowana.

SPOSÓB I TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW W ZAKRESIE DZIAŁU NADZORU NASIENNEGO

Poniżej zamieszczono informacje o sposobie i trybie załatwiania spraw z zakresu Działania Działu Nadzoru Nasiennego, a także komunikaty dla rolników i przedsiębiorców oraz listy odmian zalecanych do uprawy. Druki zgłoszeń, wniosków i informacji o obrocie materiałem siewnym znajdują się w zakładce "Formularze".

Pliki do pobrania

Uzyskanie wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym
Uzyskanie wpisu do ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym
Uzyskanie wpisu do ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym
Uzyskanie świadectwa oceny polowej plantacji nasiennych roślin rolniczych
Uzyskanie świadectwa oceny polowej plantacji materiału szkółkarskiego
Uzyskanie pozwolenia na zastosowanie materiału konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym
Informacja o ekologicznym materiale heterogenicznym
Składanie do Wojewódzkiego Inspektora rocznej informacji o materiale siewnym po raz pierwszy wprowadzonym do obrotu
Zgłaszanie do Wojewódzkiego Inspektora przywozu materiału siewnego z państw trzecich
Informacja dla podmiotów sprowadzających z państw trzecich materiał siewny roślin rolniczych i warzywnych - zasady importu oraz lista krajów posiadających równoważność
Informacja w sprawie udzielania przez ARiMR dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
Informacja o kontroli upraw (kukurydzy, soi, rzepaku) pod kątem występowania GMO
Wykaz odmian kukurydzy objętych zakazem stosowania (uprawy) na terenie RP
Wymagania w zakresie stosowania materiału siewnego w uprawach konopi włóknistych na terytorium RP

SPOSÓB I TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW W ZAKRESIE DZIAŁU OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW

Poniżej znajduje się sposób i tryb załatwiania poszczególnych spraw w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów. Wzory wniosków i oświadczeń znajdują w zakładce  "Formularze".

Pliki do pobrania

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów wykonujących działalność w zakresie szkoleń dot. środków ochrony roślin
Uzyskanie upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie certyfikacji Integrowanej Produkcji

SPOSÓB I TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW W ZAKRESIE DZIAŁU NADZORU FITOSANITARNEGO

Poniżej znajdują się procedury w zakresie załatwiania poszczególnych spraw w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego. Druki wniosków znajdują w zakładce  "Formularze".

Pliki do pobrania

Udzielenie dotacji producentowi rolnemu na pokrycie strat związanych ze zniszczeniem bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako materiał siewny
Udzielenie dotacji producentowi rolnemu na pokrycie różnicy pomiędzy kwotą jaką mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaków jako materiału siewnego a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny
Prowadzenie rejestracji podmiotów prowadzących uprawę, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonujących wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych roślin, produktów roślinnych.
wydawanie świadectwa fitosanitarnego dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Pliki do pobrania

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami.
Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub przewodnika.
Zgłoś błąd