Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział nadzoru nasiennego - wiorin katowice

e-mail :
fax: 32 351-24-44

 

Dorota Huczyńska
Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego

tel. 32 351-24-22

Joanna Lebda
Starszy specjalista

tel. 32 351-24-31

Zofia Haneczok
Starszy specjalista

tel. 32 351-24-31

Janina Świrkowska
Specjalista

tel. 32 351-24-24

Natalia Loranc
inspektor ds. kontroli upraw GMO

tel. 32 351-24-24

 

Zadania realizowane przez Dział Nadzoru Nasiennego:

 1. Organizowanie i przeprowadzanie oraz nadzór nad przeprowadzaniem oceny polowej plantacji nasiennych i materiału szkółkarskiego.

 2. Prowadzenie spraw związanych z dokumentowaniem ponownej oceny materiału siewnego.

 3. Prowadzenie rejestru pieczęci dla kwalifikatorów urzędowych i akredytowanych.

 4. Organizowanie szkoleń i egzaminów dla:

  1. urzędowych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej oraz cech zewnętrznych materiału siewnego,

  2. akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej materiału siewnego.

 5. Kontrola i nadzór nad kontrolą pracy urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów materiału siewnego.

 6. Przygotowywanie upoważnień dla kwalifikatorów dokonujących oceny materiału siewnego.

 7. Przygotowywanie decyzji dla akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny materiału siewnego.

 8. Pobieranie prób materiału siewnego do oceny oraz przeprowadzanie i nadzór nad przeprowadzeniem oceny cech zewnętrznych materiału siewnego.

 9. Dokonywanie obciążeń za ocenę polową plantacji nasiennych i plantacji materiału szkółkarskiego oraz za pobieranie prób materiału siewnego.

 10. Kontrola i nadzór nad kontrolą przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania, obrotu i stosowania materiału siewnego, w tym modyfikowanego genetycznie.

 11. Kontrola i nadzór nad kontrolą dostawców materiału szkółkarskiego, materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli w zakresie przestrzegania przepisów z nasiennictwa.

 12. Współpraca ze Stacjami Doświadczalnymi Oceny Odmian oraz COBORU w zakresie oceny tożsamości.

 13. Przygotowywanie decyzji zakazujących prowadzenia obrotu i nakazujących wyłączenie z obrotu materiału siewnego oraz kontrola i nadzór nad kontrolą prawidłowości wykonania tych decyzji.

 14. Przygotowywanie decyzji o opłacie sankcyjnej, decyzji o trzyletnim zakazie prowadzenia obrotu materiałem siewnym i wniosków o ukaranie.

 15. Kontrola i nadzór nad kontrolą materiału siewnego wwożonego z krajów trzecich.

 16. Kontrola i nadzór nad kontrolą prawidłowości sporządzenia rocznych informacji o materiale siewnym po raz pierwszy wprowadzonym do obrotu oraz przygotowywanie zbiorczych zestawień z tego zakresu dla Głównego Inspektoratu.

 17. Kontrola i nadzór nad kontrolą wykorzystania etykiet, paszportów i plomb dla materiału siewnego i szkółkarskiego.

 18. Kontrola i nadzór nad kontrolą upraw winorośli, z których winogrona przeznaczone są do wyrobu wina przeznaczonego do obrotu.

 19. Kontrola i nadzór nad kontrolą warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie obrotu materiałem siewnym.

 20. Dokonywanie wpisów do ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym oraz prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców, przygotowywanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji, zawiadomień o dokonaniu zmian w ewidencji i decyzji o wykreśleniu z ewidencji.

 21. Przygotowywanie i aktualizowanie dla Agencji Rynku Rolnego listy przedsiębiorców i rolników wpisanych do ewidencji.

 22. Przygotowywanie decyzji zezwalających lub odmawiających zgody na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnego materiału siewnego oraz kontrola i nadzór nad kontrolą  prawidłowości wykonania decyzji w rolnictwie ekologicznym.

 23. Prowadzenie szkoleń z zakresu nasiennictwa dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu oraz dla podmiotów zewnętrznych.

 24. Opracowywanie rocznego planu pracy Działu oraz nadzór nad przygotowywaniem rocznych planów pracy przez podległe jednostki organizacyjne, przygotowywanie sprawozdań i bieżących informacji z pracy Działu oraz zbieranie i opracowywanie dla celów statystycznych informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym.

 25. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, jednostkami naukowymi i innymi instytucjami w zakresie nasiennictwa.

 26. Wprowadzanie i nadzór nad wprowadzaniem do Zintegrowanego Systemu Informatycznego danych dotyczących prowadzonych spraw.

 27. Nadzór nad oddziałami Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie nasiennictwa.

 28. Przygotowywanie i przekazywanie informacji z zakresu działalności Działu do Biuletynu Informacji Publicznej.

 29. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Zgłoś błąd