Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

RODO - Ochrona danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul.Grabowej 1A, 40-172 Katowice, adres e-mail: wi-katowice @ piorin.gov.pl ;

 2. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych pod numerem telefonu tel.(32) 351 24 13 lub pisząc na adres: iodo-katowice @ piorin.gov.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane i przetwarzane są przez Administratora w celu:

  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z realizowaniem zadań i ustawowych obowiązków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, w związku z realizowaniem zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,

  3. przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym , na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  4. wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  1. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach realizujący powierzone zadania,

  2. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (organy państwowe, w tym: organy administracji rządowej, organy kontroli, organy ścigania, sądy powszechne i administracyjne),

  3. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

 5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. III celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  3. usunięcia danych,

  4. ograniczenia przetwarzania danych,

  5. prawo do przenoszenia danych,

   Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji,

  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

   Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu mus być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,

  7. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa i wynika z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych skutkować będzie brakiem realizacji celu określonego w pkt. III.

 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Pliki do pobrania

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach (plik docx).
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Sylwia Bentkowska
Data publikacji informacji: 21.10.2014 10:04
Data aktualizacji informacji: 09.03.2016 09:25
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd