25 Listopada 2022

Narada szkoleniowa w WIORiN w Kielcach Drukuj

W dniu 17 listopada b.r. w WIORiN Kielce odbyło się spotkanie dyrekcji z kierownikami działów i oddziałów wojewódzkiego inspektoratu. W związku z tym, że powoli zbliża się koniec roku kierowniczka działu wstępnie podsumowała realizację zadań wykonywanych przez inspektorów w 2022 roku  z zakresu Działu Ochrony Roślin i Nawozów. Dzięki zaangażowaniu inspektorów wszystkie zaplanowane działania zostaną wykonane. Ponadto przekazano najważniejsze informacje dotyczące m.in. pobierania próbek płodów rolnych do badania na pozostałości pestycydów, współpracy z ARiMR oraz system EZD, a także procedurę postępowania w przypadku zniesienia cieczy roboczej na plantacje ekologiczne.
Dodatkowo kierownik  DORiN przekazała informacje uzyskane na spotkaniu w GIORiN związane ze zmianą ustawy o nawozach i nawożeniu, w myśl której  Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest organem wykonującym zadania państwa członkowskiego Unii Europejskiej określone w rozporządzeniu nr 2019/1009, a wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa jest organem nadzoru rynku.
Ustawa m.in. dodaje przepisy regulujące kwestie związane z wykazem nawozowych produktów mikrobiologicznych, który ma być prowadzony przez ministra właściwego ds. rolnictwa. Ponadto wprowadza przepisy dotyczące kar za naruszenie norm rozporządzenia 2019/1009 obowiązujących na jego podstawie, zastępuje dotychczasowe opłaty sankcyjne i kary grzywny za niezgodne z prawem wprowadzanie do obrotu produktów nawozowych systemem administracyjnych kar pieniężnych (nowy system sankcyjny).