10 Listopada 2022

Jesień w PIORiN Drukuj

Do zadań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa realizowanych jesienią  należy monitoringowe pobieranie prób ziemniaków do badań laboratoryjnych.  Działania obejmują między innymi nadzór nad:

- wytwarzaniem sadzeniaków  ziemniaka

- produkcję ziemniaków u podmiotów wpisanych do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych i posiadających  indywidualny nr producenta

- uprawę  ziemniaków przez niezarejestrowanych producentów tylko na własne potrzeby .

Ziemniak jest rośliną wysokiego ryzyka fitosanitarnego . Badanie bulw prowadzone jest w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób kwarantannowych, stanowiących istotne zagrożenie dla upraw  ziemniaka w krajach Unii Europejskiej, tj. bakteriozy pierścieniowej ziemniaka i śluzaka.

Bakteriozę pierścieniową wywołuje bakteria Clavibacter sepedonicus (Cs) ,natomiast sprawcą  śluzaka, jest bakteria  Ralstonia solanacearum ( Ral.sol.).

Jeżeli pobieranie prób kończy się wykryciem bakterii wówczas na porażone pole zostaje nałożona kwarantanna, a inspektorzy obejmują nadzorem całe gospodarstwo. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie  zawarty  jest w decyzji administracyjnej wydanej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Na zdjęciach inspektorzy WIORiN w Kielcach z Oddziału w Starachowicach w trakcie pobierania prób na obecność w/w agrofagów.