10 Maja 2022

PIORiN zacieśnia współpracę w zakresie zwalczania nielegalnych praktyk rynkowych.

Nieuczciwe i oszukańcze praktyki każdego roku kosztują budżet Unii Europejskiej miliardy euro. Jednak wpływ nielegalnych praktyk rynkowych wykracza daleko poza straty ekonomiczne. Oszustwa w łańcuchu rolno-spożywczym mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, jak również powodować utratę zaufania do systemów kontroli urzędowych.


Mając na uwadze powyższe, kluczowym w walce z oszukańczymi praktykami rynkowymi jest stworzenie skutecznych mechanizmów identyfikacji naruszeń, popełnionych w wyniku oszukańczych praktyk.


W związku z tym, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa świadoma wagi problemu, będzie doskonaliła zasady skutecznego nadzoru, metody wymiany informacji i sposoby współdziałania z innymi organami krajowymi w obszarze nadzoru nad obrotem roślinami i produktami pochodzenia roślinnego, w tym materiałem siewnym, wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem środków ochrony roślin.


W szczególności ww. współpraca realizowana będzie na podstawie porozumienia „w sprawie zawarcia współpracy oraz zasad jej realizacji w zakresie zwalczania nielegalnych praktyk rynkowych”, zawartego w dniu 28 kwietnia 2022 r. w Warszawie, pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Głównym Lekarzem Weterynarii.