Zasady prowadzenia wykazu ekologicznego

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykonując obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej prowadzi system, w tym bazę danych o której mowa w art. 26 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2018/848 (art. 8 ustawy z dnia 23.06.2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej)

 

1) W celu zgłoszenia się do "Wykazu podmiotów dostarczających ekologiczny lub w okresie konwersji materiał przeznaczony do reprodukcji roślin" podmiot wypełnia i wysyła poniższy formularz wraz z dołączoną kopią aktualnego certyfikatu zgodności pocztą tradycyjną lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na adres:


 

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

 

Główny Inspektorat Ochrony Roślin

i Nasiennictwa

Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EKOLOGICZNEGO LUB W OKRESIE KONWERSJI MATERIAŁU PRZEZNACZONEGO DO REPRODUKCJI ROŚLIN:

 

 wersja WORD  wersja PDF

 

 

Formularze przyjmowane są do 7 dnia każdego miesiąca.

 

Wykaz jest aktualizowany każdego 10 dnia każdego miesiąca, a jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy – w pierwszy roboczy dzień następujący po tym dniu.

 

2. O zmianach w dostępności produktów podmiot ma obowiązek poinformować Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

3.  Informacje w wykazie mogą zostać usunięte w następujących przypadkach:

  • po upływie 3 miesięcy od dnia dokonanej ostatniej aktualizacji,
  • gdy podmiot  poinformował o braku dostępnego materiału ekologicznego,
  • gdy zachodzi przesłanka do usunięcia danego materiału ekologicznego z systemu

(art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 23.06.2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej).

 

Prawo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (wersja skonsolidowana nieoficjalna).

Ustawa z dnia 23.06.2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej.

Pliki do pobrania

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848
Ustawa z dnia 23.06.2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej