Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Rolnictwo ekologiczne

 

Produkcja i dostarczenie produktów ekologicznych na rynek UE wraz z etykietami i logo podlega szeregowi działań składających się na określony proces, który musi zostać w pełni zrealizowany.

Podstawową zasadą rolnictwa ekologicznego jest wykorzystywanie w działalności rolniczej nasion produkowanych ekologicznie. Państwa członkowskie prowadzą internetową bazę danych w celu ułatwienia zakupu tego rodzaju materiału siewnego.

 

W Polsce materiał siewny gatunków wymienionych w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji, oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany, oraz nasiona lub wegetatywny materiał nasadzeniowy gatunków nieobjętych przepisami o nasiennictwie jest rejestrowany w: Wykazie ekologicznego lub w okresie konwersji materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin zwanego dalej „Wykazem”. Wykaz jest oficjalną listą dostępnego materiału ekologicznego tworzoną na podstawie zgłoszeń od podmiotów i publikowaną na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Rolnicy – producenci konwencjonalnych płodów rolnych, którzy chcą produkować produkty ekologiczne, muszą przejść przynajmniej dwuletni okres przejściowy, zanim będą mogli rozpocząć produkcję rolną, którą można wprowadzić na rynek jako ekologiczną. W przypadku produkcji, w jednym gospodarstwie produktów konwencjonalnych oraz ekologicznych, obydwa rodzaje produkcji muszą być wyraźnie od siebie oddzielone. Zarówno rolnicy – producenci ekologicznych płodów rolnych, jak i ich przetwórcy muszą przez cały czas wytwarzania przestrzegać przepisów określonych w rozporządzeniach UE. Są oni poddawani kontrolom prowadzonym przez jednostki certyfikujące lub właściwe urzędy kontroli.

 

Odstępstwa od zasad produkcji ekologicznej w przedmiocie wydawania zezwolenia na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym produktów wymienionych w art. 2 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej (...) są przewidziane w art. 9 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej. Wydawanie zezwoleń na powyższe odstępstwa odbywa się w drodze decyzji administracyjnej na wniosek producenta ekologicznego skierowany do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

Zgłoś błąd