Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Polityka przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie,

Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa

e-mail: 

Tel: 22 652-92-90

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest:

Pani Agnieszka Kustosz

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: a.kustosz@piorin.gov.pl

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Urząd przetwarza Państwa dane w celu, i tak długo jak będzie to konieczne, aby dopełnić obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustawy o nasiennictwie, ustawy o ochronie roślin oraz ustawy o środkach ochrony roślin.

Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej nam zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnej chwili i w dowolnej formie, z zastrzeżeniem, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Odbiorcami Państwa danych mogą być jedynie podmioty, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 

Zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania swoich danych;
 • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie nie stosuje profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji przy przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II nr 11 (dalej Administrator).

Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Kustosz

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem mogą Państwo kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: a.kustosz@piorin.gov.pl  lub listownie na ww. adres siedziby.

Administrator oświadcza, że przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO).

 

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza Pana/ Pani dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w związku z wykonywaniem przez administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym  lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Obowiązki prawne wynikają w szczególności z przepisów:

 • Ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 13 lutego 2020 r.;
 • Ustawy o ochronie roślin przed agrofagami z dnia 13 lutego 2020 r. ;
 • Ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.;
 • Ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r.;
 • Ustawie o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r.;
 • Ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych z dnia 22 czerwca 2001 r.;
 • Ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina z dnia 12 maja 2011 r.

 

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • upoważniony do tego personel Administratora,
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, t.j. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

5. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • W celu realizacji powyższych uprawnień można skontaktować się z Administratorem na adres siedziby, tj. Al. Jana Pawła II nr 11, 00-828 Warszawa , na adres e-mail: a.kustosz@piorin.gov.pl

 

6. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI, W TYM PROFILOWANIA

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Zgłoś błąd