08 Marca 2023

Kontrola materiału siewnego w obrocie Drukuj

treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

 

       Wczesną wiosną w związku z nadchodzącym okresem siewów upraw jarych przypominamy, że duży wpływ na wielkość i jakość uzyskanego plonu, a także na koszty zabiegów ochrony roślin ma wybór materiału siewnego, jako środka produkcji. Materiał siewny ważniejszych gatunków roślin rolniczych i warzywnych (wymienionych w Obwieszczeniu MRiRW w sprawie wykazu gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji, oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany) jest pod szczególnym nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

      Oferowany do sprzedaży rolnikom powinien spełniać wszelkie wymagania jakościowe szczegółowo opisane w przepisach prawnych dot. nasiennictwa. Ocena materiału siewnego, polegająca na sprawdzeniu, czy materiał siewny spełnia wymagania w zakresie jego wytwarzania lub, czy materiał siewny odpowiada określonym wymaganiom w zakresie jakości, którą przeprowadza Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, obejmuje:

- ocenę polową, polegającą na dokonaniu oceny plantacji nasiennej przez kwalifikatorów urzędowych i akredytowanych w sezonie wegetacyjnym;

- ocenę laboratoryjną polegającą na sprawdzeniu jakości lub zdrowotności materiału siewnego, którą przeprowadzają laboratoria GIORIN, jak i jednostki akredytowane przez Głównego Inspektora PIORiN po zbiorach;

- ocenę tożsamości i czystości odmianowej poszczególnych partii materiału siewnego polegającą na sprawdzeniu, na każdym etapie wegetacji roślin  czy cechy odmian pozostały niezmienione w procesie rozmnażania.

 

 Obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych może prowadzić przedsiębiorca, w tym przedsiębiorca wytwarzający materiał siewny, który zgłosi Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem siewnym i uzyska numer wpisu do ewidencji przedsiębiorców lub ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym.

 

W obrocie może znajdować się materiał siewny w zamkniętym, odpowiednio zabezpieczonym plombą urzędową opakowaniu, trwale zaopatrzonym w etykietę nasienną. Urzędowa etykieta lub etykieta przedsiębiorcy potwierdza, że towar przeszedł wszystkie wymienione wyżej etapy urzędowej oceny lub ocenie pod urzędowym nadzorem oraz spełnia wymagania jakościowe dla danej kategorii i stopnia kwalifikacji, a jego zdrowotność nie budzi zastrzeżeń.

 

         W ramach swoich ustawowych obowiązków pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Oddział w Człuchowie przeprowadzili kontrolę jakości materiału siewnego znajdującego się w obrocie. Szczególnym nadzorem objęli partie oceniane przez podmioty akredytowane oraz wytworzone poza terytorium RP. Inspektorzy losowo skontrolowali materiał siewny pod kątem wymagań w zakresie jakości oraz spełniania innych wymagań w zakresie wytwarzania, oceny i przechowywania, a także obrotu tym materiałem. W ramach kontroli pobierano próby, które przekazano do GIORiN Centralne Laboratorium w Toruniu Oddział w Pruszczu Gdańskim Pracowni Zamiejscowej w Gdańsku, gdzie poddawane będą badaniom zdolności kiełkowania,
a w przypadkach budzących wątpliwości, również analizie czystości.

 

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). PIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl


lista aktualności