Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Petycje

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

 • listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ul. Zwycięstwa 26B, 15-959 Białystok, doręczyć osobiście – w siedzibie WIORiN przy ul. Zwycięstwa 26 B, 15-959 Białystok
  w godz. urzędowania tj.: poniedziałek - piątek: 7.30-15.30
 • faksem – na numer: +48 85 651 18 77
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres:

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Pliki do pobrania

Wzór formularza
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych

INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2015 R.

Stosownie do wymogu określonego w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 poz.1195) informuję, iż w 2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku nie rozpatrywano petycji.

 

 

INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2016 R.

Stosownie do wymogu określonego w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 poz.1195) informuję, iż w 2016 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku nie rozpatrywano petycji.

 

 

INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2017 R.

Stosownie do wymogu określonego w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 poz.870 tj) informuję, iż w 2017 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku nie rozpatrywano petycji.

Rejestr zmian
Data publikacji informacji: 13.11.2015 08:40
Data aktualizacji informacji: 13.11.2015 08:41
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd