05 Września 2022

Przypominamy! Obrót trawą z rolki pomiędzy podmiotami profesjonalnymi tylko z paszportem roślin! Drukuj

Przypominamy! Obrót trawą z rolki pomiędzy podmiotami profesjonalnymi tylko z paszportem roślin!

Obowiązujące od 14 grudnia 2019 r. przepisy Unii Europejskiej, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 oraz Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 nakładają obowiązek dołączania paszportów do wszystkich roślin do sadzenia, bezwzględnie w obrocie pomiędzy podmiotami profesjonalnymi.

Wyniki kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa wskazują, że mimo iż przepisy obowiązują od blisko 3 lat, to informacje te nie dotarły do wszystkich podmiotów profesjonalnych, których obowiązek ten dotyczy, m.in. do podmiotów zajmujących się produkcją i sprzedażą trawy z rolki. Materiał ten, jak każda inna roślina do sadzenia, może przenosić wraz z glebą/podłożem agrofagi kwarantannowe dla Unii, a tym samym stwarza potencjalne zagrożenie fitosanitarne dla innych roślin poprzez kontakt na późniejszych etapach obrotu lub jego wykorzystania.

W związku z istniejącym zagrożeniem rozprzestrzenienia agrofagów kwarantannowych podczas przemieszczania darni z rolki, analogicznie jak w przypadku wszystkich roślin do sadzenia, należy pamiętać o konieczności dołączania paszportu roślin do każdej przemieszczanej jednostki handlowej tego materiału roślinnego, gdy będzie on przedmiotem dalszego obrotu lub będzie wykorzystywany w celach innych niż własne, niezarobkowe potrzeby nabywcy – tzw. użytkownika ostatecznego. Każda sprzedaż darni do hurtowni, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, architektów krajobrazu, itp. wiąże się z koniecznością zaopatrzenia danej jednostki handlowej w paszport roślin. Zgodnie z definicją zawartą w ww. ww. Rozporządzenia 2016/2031, jednostką handlową jest określona ilość materiału roślinnego, jednorodnego ze względu na gatunek, rodzaj, skład oraz pochodzenie i może nią być przykładowo paleta, skrzynia lub nawet cały samochód darni z rolki, przeznaczony dla jednego odbiorcy.

Wyjątkiem zwalniającym z obowiązku dołączania paszportu do danej jednostki handlowej roślin jest bezpośrednia sprzedaż do użytkowników ostatecznych, tj. prywatnych osób na ich własne potrzeby. Z odstępstwa tego nie mogą skorzystać jednak podmioty, które sprzedają rośliny w ramach umów zawieranych na odległość np. przez Internet, telefon, pocztę. Taka forma transakcji obliguje do wydawania paszportów roślin bez względu na to czy sprzedaż odbywa się do użytkownika ostatecznego czy do tzw. podmiotu profesjonalnego, który będzie prowadził tymi roślinami dalszy obrót.

W celu uzyskania upoważnienia do wydawania paszportów roślin, należy złożyć wniosek o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, a następnie przystąpić do egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin oraz w dalszej kolejności uzyskać stosowne upoważnienie.

Wzór wniosku o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce Zdrowie Roślin – Rejestr podm. profesjonalnych, link: http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/rejestr-przedsiebiorcow/

Szczegółowe informacje na temat egzaminu dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce „Egzamin dla podmiotów”, link: http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/paszportowanie-roslin/egzamin-dla-podmiotow/

Zdjęcie trawy w rolce

Źródło: https://pixabay.com/pl/photos/dar%c5%84-trawa-zielony-trawnik-683971/

Paszport roślin zgodny z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2017/2313

Paszport roślin zgodny z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2017/2313

 


lista aktualności