Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział ochrony roślin i nawozów - wiorin rzeszów

e-mail :
fax: 17 8500371

 

Krystyna Walicka

Kierownik Działu Ochrony Roślin i Nawozów

tel. 17 85 00 381

Barbara Kaszuba - Mardacz
Starszy Specjalista

tel. 17 85 00 381

Agnieszka Kołacz

Specjalista

tel.17 85 00 381
Robert Górak
Główny Specjalista    
tel.17 85 00 384

Agata Rymut

Inspektor

tel.17 85 00 384

Tomasz Lachowski 

Inspektor

tel.17 85 00 384

                                                                                                                      

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

                                                 Zadania realizowane przez dział:

 1. kontrola podmiotów prowadzących produkcję środków ochrony roślin w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającym dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG,

 2. nadzór nad wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin,

 3. prowadzenie rejestru i akt rejestrowych przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków,

 4. kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu lub konfekcjonowania środków ochrony roślin,

 5. kontrola składowania i przemieszczania środków ochrony roślin,

 6. kontrola opakowań środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz w rozporządzeniu nr 1107/200,

 7. kontrola składu lub właściwości fizycznych lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin wprowadzonych do obrotu,

 8. kontrola reklamy środków ochrony roślin w zakresie określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009,

 9. nadzór nad stosowaniem środków ochrony roślin oraz koordynowanie działań związanych z realizacją urzędowej kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych,

 10. koordynowanie działań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF),

 11. monitorowanie zużycia środków ochrony roślin,

 12. upoważnianie podmiotów do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, kontrola zgodności działalności tych podmiotów z przepisami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin oraz wykonywanie działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin,

 13. dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców i podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

 14. nadzór nad przedsiębiorcami i podmiotami niebędących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

 15. prowadzenie rejestru i akt rejestrowych przedsiębiorców oraz podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,

 16. nadzór nad prowadzeniem szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,

 17. nadzór nad jednostkami upoważnionymi do przeprowadzania badań skuteczności działania środków ochrony roślin.

 18. nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspomagających uprawę roślin w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

 

Zgłoś błąd