Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział administracyjny - wiorin rzeszów

e-mail :
fax: 178500371

 

Bogdan Dziadosz
Kierownik Działu Administracyjnego

tel. 178500376

Agnieszka Lira-Pochwat
Główny Specjalista

tel. 178500380

Krzysztof Cieszyński
Główny Specjalista

tel. 178500390

Paweł Bukała
Główny Specjalista

tel.178500378

Anna Dziedzic
Starszy  Administrator

tel. 178548267

Zadania Działu Administracyjnego

1. administrowanie mieniem stałym i ruchomym Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym jego oddziałów,

2. prawidłowe zabezpieczenie obiektów i majątku Wojewódzkiego Inspektoratu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami oraz zapewnienie właściwej eksploatacji maszyn, urządzeń i  środków transportu

3. zapewnienie porządku i czystości na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu

4. prowadzenie spraw Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie:

  •  prawnych tytułów własności,
  •  zamówień publicznych,
  •  zamówień pieczęci urzędowych, druków podlegających ścisłemu zarachowaniu i innych druków,

-   zaopatrywania Wojewódzkiego Inspektoratu w niezbędne środki do działalności i ich rozdział pomiędzy komórki organizacyjne,

5. obsługa konferencji i narad organizowanych przez Wojewódzki Inspektorat, opracowywanie projektów planów inwestycyjnych i kapitalnych remontów,  organizowanie i zabezpieczenie ich realizacji oraz nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontami,

6. opracowywanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami,

7. prowadzenie rejestru skarg i wniosków zgłaszanych do Wojewódzkiego Inspektoratu,

8. prowadzenie rejestrów:

  • aktów prawnych Wojewody,
  • zarządzeń Wojewódzkiego Inspektora,

-  upoważnień Wojewódzkiego Inspektora,

 9. prowadzenie książki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu,

10. prowadzenie spraw dotyczących kontroli wewnętrznej Wojewódzkiego Inspektoratu (opracowywanie zasad wewnętrznej kontroli, zbieranie harmonogramów wewnętrznej kontroli),

11. przesyłanie i ewidencjonowanie korespondencji i przesyłek,

12. prowadzenie spraw związanych z połączeniami telefonicznymi oraz ich rozliczeniami,

13. wykonywanie zadań z zakresu informacji publicznej,

14. prowadzenie spraw kancelaryjnych i archiwum zakładowego,

15. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,

16. prowadzenie zagadnień związanych z dysponowaniem środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

17. zapewnienie sprawnej i bezpiecznej obsługi w zakresie transportu samochodowego.

Zgłoś błąd