02 Lutego 2023

Udział pracowników WIORiN w Rzeszowie w jubileuszowej sesji Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Drukuj

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) realizuje zadania statutowe w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 25 listopada 2010 r. o COBORU (Dz.U. z 2017 r. poz. 2109),

- ustawę z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 129),

- ustawę z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2021 r. poz. 213),

- ustawę z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1370).

 

Na terenie województwa podkarpackiego w powiecie mieleckim, wiosną 1952 roku powstała pierwsza Stacja Doświadczalna Oceny Odmian (SDOO) w Przecławiu,  przy działającym wówczas Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Obecnie
w strukturze organizacyjnej SDOO znajdują się jeszcze Zakłady Doświadczalne Oceny Odmian w Dukli, Nowym Lublińcu oraz Skołoszowie.

Do zadań SDOO w Przecławiu należą:

- realizowanie planów badawczo-doświadczalnych COBORU,

- prowadzenie doświadczeń i ich dokumentowanie zgodnie z metodykami obowiązującymi w Centralnym Ośrodku,

- koordynacja realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie,

- ustalanie list zalecanych do uprawy odmian na terenie województwa, na bazie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,

- upowszechnianie wiedzy o odmianach roślin uprawnych,

- prowadzenie usługowej działalności doświadczalnej, badań tożsamości odmianowej i działalności rolniczej na areale niezajętym pod doświadczenia na wysokim poziomie kultury rolnej.

Dyrektor COBORU, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej powołują członków Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PZ PDO) na pięcioletnią kadencję. PZ PDO jest organem opiniodawczym i doradczym w sprawach realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie podkarpackim.
W skład PZ PDO wchodzi 26 członków w tym przedstawiciele WIORiN w Rzeszowie, tj. Aurelia Simińska oraz Tomasz Chrabąszcz.

W bieżącym roku PZ PDO obchodzi jubileusz 25-lecia działalności na terenie województwa podkarpackiego. 24 stycznia 2023 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się zimowe posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.
W posiedzeniu wzięli udział Członkowie Zespołu i zaproszeni Goście. Posiedzenie poświęcone było przede wszystkim ustaleniu „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa na rok 2023”  (plik w załączeniu) oraz doboru odmian do doświadczeń na rok 2023 dla roślin jarych. Podczas spotkania omówiono aktualne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach PDO w województwie i w kraju oraz znaczenie poszczególnych odmian w uprawach na podstawie ich udziału w kwalifikacji polowej plantacji nasiennych w skali województwa i kraju.