17 Stycznia 2023

Pobieranie prób soi do oceny tożsamości i czystości odmianowej i badań pod kątem obecności organizmów zmodyfikowanych genetyczni Drukuj

W dniach 05 i 10 stycznia 2023r. pracownicy WIORiN w Rzeszowie Oddział w Nisku – Pani Ewa Mścisz i Pan Radosław Potocki na wniosek przedsiębiorcy dokonali pobrania prób materiału siewnego soi do badań pod kątem oceny tożsamości i czystości odmianowej - pobrane próby materiału siewnego zostały przekazane do badań do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, gdzie na poletkach kontrolnych zostaną poddane ocenie.

Ocena materiału siewnego obejmuje ocenę polową plantacji nasiennych, ocenę laboratoryjną i ocenę cech zewnętrznych materiału siewnego. Ważną częścią tego procesu jest ocena tożsamości i czystości odmianowej. Ocena ta ma na celu w szczególności sprawdzenie, czy badana partia materiału siewnego jest zgodna z urzędowym opisem i próbą wzorcową reprodukowanej odmiany oraz wymaganiami w zakresie czystości odmianowej. Ocenę przeprowadza się zgodnie z międzynarodowymi standardami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Próby do oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego pobierają wyłącznie urzędowi próbobiorcy.

W toku prowadzonych czynności pobrano również próby materiału siewnego soi do badań pod kątem obecności organizmów zmodyfikowanych genetycznie – organizmów, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Zgodnie z ramowym stanowiskiem RP przyjętym w roku 2008 oraz zapisami art. 49a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 546) Rzeczpospolita Polska jest krajem wolnym od upraw GMO.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa od wielu lat realizuje zadania mające na celu utrzymanie tego statusu. Realizowane przez Inspekcję zadania to m.in.:

- monitoring materiału siewnego,

- kontrola stosowania materiału siewnego,

- kontrola upraw GMO.