Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Petycje

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym. Od 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

 

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.


Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
  2. wskazanie adresata petycji,
  3.  wskazanie przedmiotu petycji,
  4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

 

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.


Petycje można składać:

  • listownie na adres: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa
  • doręczyć osobiście – w siedzibie GIORiN przy al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa w godz. urzędowania tj.: poniedziałek - piątek: 8.00-16.00 
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres:
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP


Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Pliki do pobrania

Wzór formularza
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: GIORiN
Osoba publikująca informację: Jerzy Ochnio
Data publikacji informacji: 06.11.2015 07:55
Data aktualizacji informacji: 25.04.2023 15:20
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd