06 Stycznia 2022

Referent ds. obsługi sekretariatu i archiwum w Dziale Administracyjnym

OGŁOSZENIE NR 90507 z 6 stycznia 2022

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa  poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent ds. obsługi sekretariatu i archiwum w Dziale Administracyjnym

Wymiar etatu: 1 etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

45-853 Opole, ul. Wrocławska 172

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. obsługa sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  w Opolu,
 2. przesyłanie i ewidencjonowanie korespondencji i przesyłek,
 3. segregowanie i przekazywanie korespondencji do poszczególnych Działów i Oddziałów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu.
 4. prowadzenie spraw kancelaryjnych,
 5. rejestrowanie poczty przychodzącej w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
 6. prowadzenie składu chronologicznego dokumentów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu,
 7. przygotowywanie pism związanych z tematyką Działu Administracyjnego oraz przepisywanie pism wychodzących z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu,
 8. prowadzenie rejestrów np. upoważnień,
 9. przygotowywanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego,
 10. prowadzenie archiwum zakładowego,
 11. współpraca z jednostkami naukowymi, organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej i innymi instytucjami w zakresie prowadzonych spraw,
 12. ścisła współpraca z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu w sprawach bieżących.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędne

 • wykształcenie: średnie,
 • znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej i jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość przepisów KPA,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe, preferowane: administracja,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej: 1 rok,
 • doświadczenie w obsłudze sekretariatu,
 • doświadczenie w prowadzeniu archiwum zakładowego,
 • ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia,
 • dyspozycyjność,
 • terminowość,
 • rzetelność.

co oferujemy:

 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy,
 • miejsce do odświeżenia się,
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu,
 • miejsce parkingowe na terenie urzędu,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii, przerw świątecznych,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników.

dostępność:

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami może Pani/Pan je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Jako osoba z niepełnosprawnością może Pani/Pan skorzystać z pierwszeństwa
  w zatrudnieniu – należy złożyć wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

warunki pracy:warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w siedzibie Inspektoratu oraz na terenie województwa opolskiego. Prowadzenie samochodu służbowego kat. B. Praca wykonywana w biurze, w terenie oraz w archiwum. Kontakt z dokumentami, które mogą być zagrożone mikrobiologicznie (kurz, grzyb, pleśń, bakterie). Praca w pomieszczeniu, gdzie występują roztocza kurzu domowego, z ograniczeniem dostępu światła dziennego.  Dźwiganie (przemieszczanie towarów zgodnie z normą). Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Gotowość do wyjazdów służbowych. Współpraca z klientem zewnętrznym. Stres związany z obsługą klienta. Zagrożenie korupcją. Praca na wysokości do 3 metrów.

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Biuro usytuowane na I piętrze. Archiwum usytuowane na parterze.  Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd.

dodatkowe informacje:

 • Jeśli zostanie Pani/Pan zakwalifikowana/y do kolejnego etapu, powiadomimy Panią/Pana o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podała Pani/Pan adresu
  e-mail).
 • Oświadczenia prosimy podpisać odręcznie i wstawić datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadała Pani/Pan po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy dołączyć kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Prosimy nie przesyłać wszystkich dokumentów, które Pani/Pan uzna, że mogą pomóc w naborze. Prosimy o przesłanie tylko tych, których wymagamy lub zalecamy.
 • Prosimy zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – o rzetelną ocenę, czy odpowiada Pani/Panu taka praca.
 • Złożone przez Panią/Pana dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • oświadczenia o spełnieniu pozostałych wymagań niezbędnych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność-w przypadku kandydatów/kandydatek, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia,
 • oświadczenia o spełnieniu pozostałych wymagań dodatkowych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

termin składania dokumentów:

do 17.01.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu)

miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

ul. Wrocławska 172

45-835 Opole

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ogłoszenie nr 90507

przetwarzanie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,  z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 172, 45-835 Opole.

Kontakt do Inspektora Ochrona Danych:

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

Pliki do pobrania


powrót