14 Marca 2019

Egzamin na państwowego inspektora

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o ochronie roślin, Główny Inspektor i wojewódzcy inspektorzy mogą upoważniać na piśmie pracowników Inspekcji, zwanych dalej "państwowymi inspektorami", do załatwiania spraw w ich imieniu. Jednocześnie zgodnie z art. 91 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, państwowym inspektorem może być osoba, która zdała egzamin przed komisją powołaną przez Głównego Inspektora z zakresu znajomości przepisów dotyczących spraw ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzony zaświadczeniem.

 

Poniżej prezentujemy przykładowe pytania egzaminacyjne, z podziałem na różne bloki tematyczne (merytoryczne).

 

 1. Pytania z zakresu nadzoru fitosanitarnego
 2. Pytania z zakresu nasiennictwa
 3. Pytania z zakresu laboratorium nasiennego
 4. Pytania z zakresu ochrony roślin i techniki
 5. Pytania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
 6. Pytania z zakresu postępowania administracyjnego

 

Pytania z zakresu nadzoru fitosanitarnego

 

 1. Graniczna kontrola fitosanitarna drewnianego materiału opakowaniowego, pochodzącego z państw trzecich, w których stwierdzono występowanie Bursaphelenchus xylophilus przeprowadza się w odniesieniu do:
  1. 10% przesyłek,
  2. 5% przesyłek,
  3. 25% przesyłek
 2. Sprawdzenie czy podmiot, będący importerem, dopełnił obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców jest elementem kontroli:
  1. dokumentów
  2. tożsamości
  3. zdrowotności
 3. W myśl przepisów ustawy o ochronie roślin owoc jabłoni jest:
  1. rośliną
  2. produktem roślinnym
  3. przedmiotem
 4. Czy roślinom, produktom roślinnym lub przedmiotom, będącym przedmiotem obrotu między państwami członkowskimi UE powinno towarzyszyć świadectwo fitosanitarne:
  1. tak
  2. nie
  3. tak, w przypadku przemieszczania do stref chronionych
 5. Paszport roślin zawiera:
  1. nazwę odmiany rośliny
  2. nazwę zwyczajową rośliny
  3. nazwę botaniczną rośliny
 6. Decyzje w sprawie wpisu do rejestru przedsiębiorców wydaje wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa:
  1. właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu
  2. dowolny na terenie kraju
  3. właściwy ze względu na miejsce zameldowania przedsiębiorcy
 7. Obowiązki kwarantannowe w przypadku wykrycia organizmu kwarantannowego:
  1. są wykonywane przez posiadacza na jego koszt
  2. są wykonywane przez posiadacza na koszt Skarbu Państwa
  3. są wykonywane przez wojewódzkiego inspektora na koszt Skarbu Państwa
 8. Metodyka pobierania prób do badań pod kątem organizmów kwarantannowych określona jest:
  1. w zarządzeniu Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  2. w ustawie o ochronie roślin
  3. w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 9. Objawami szarki są:
  1. chlorotyczne plamy na liściach i owocach, przejaśnienia żyłek, deformacja owoców i brązowienie miąższu owoców
  2. miotlastość i zredukowany system korzeniowy drzew
  3. drobnienie i żółknięcie liści oraz krzaczasty pokrój drzew
 10. Objawy charakterystyczne dla porażenia bulw ziemniaka przez Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus to:
  1. przebarwienia wiązek przewodzących i wyciek bakteryjny na przekroju bulw
  2. kalafiorowate narośla na bulwach z wyciekającym śluzem
  3. sucha zgnilizna bulw

 

Pytania z zakresu nasiennictwa

 

 1. Wspólnotowy katalog jest wykazem odmian roślin, których materiał siewny jest dopuszczony do obrotu na terytorium państw członkowskich i jest prowadzony dla następujących grup roślin:
  1. rolnicze i warzywne
  2. tylko rolnicze
  3. rolnicze i sadownicze
 2. Wniosek o wpis odmiany do krajowego rejestru odmian zgłaszający odmianę składa do:
  1. Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
  2. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  3. Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 3. Wykaz gatunków roślin objętych wymaganiami ustawy o nasiennictwie ogłasza minister właściwy do spraw rolnictwa w drodze:
  1. rozporządzenia MRiRW
  2. obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym MRiRW
  3. załącznika do ustawy o nasiennictwie
 4. Zgodnie z ustawą o nasiennictwie przepisów tej ustawy nie stosuje się m.in. do:
  1. materiału siewnego wytworzonego metodami ekologicznymi
  2. leśnego materiału rozmnożeniowego
  3. materiału siewnego odmian amatorskich
 5. Materiał siewny odmian roślin rolniczych przeznaczonych do testów lub doświadczeń polowych, zgłoszonych do krajowego rejestru i przyjętych do badań, posiadający zgodę dyrektora COBORU na wprowadzenie do obrotu, powinien być oznakowany etykietą:
  1. biały
  2. pomarańczowy
  3. biały z fioletowym przekątnym paskiem
 6. Materiał mateczny w obrocie powinien być zaopatrzony w etykietę:
  1. szarą
  2. niebieską z żółtym paskiem
  3. nie może być przedmiotem obrotu
 7. Materiał siewny kategorii handlowy może być wytwarzany:
  1. na wniosek hodowcy
  2. przez uznanie w tej kategorii materiału siewnego tylko gatunków określonych przez ministra w rozporządzeniu
  3. przez degradację materiału kwalifikowanego wszystkich gatunków
 8. Oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego roślin rolniczych dokonuje:
  1. Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
  2. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwy dla miejsca pobrania próby do oceny tożsamości
 9. Brak tożsamości odmianowej badanej partii materiału siewnego w ocenie wstępnej, jest podstawą do:
  1. zdegradowania plantacji nasiennej obsianej tą partią do najniższego stopnia kwalifikacji przewidzianego dla ocenianego gatunku
  2. dyskwalifikacji plantacji nasiennej obsianej tą partią
  3. wydania decyzji nakazującej ocenę tej plantacji przez kwalifikatora urzędowego
 10. Wzór świadectwa oceny polowej materiału siewnego jest określony:
  1. przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwego dla miejsca położenia plantacji
  2. rozporządzeniem MRiRW
  3. ustawą o nasiennictwie

 

Pytania z zakresu laboratorium nasiennego

 

 1. Badanie okresowe w zakresie zdolności kiełkowania przeprowadza się na następującej liczbie nasion:
  1. 400
  2. 200
  3. 300
 2. Podstawową, wzorcową metodą oznaczania wilgotności nasion jest:
  1. metoda suszarkowa stałej niskiej temperatury
  2. metoda z użyciem wilgociomierza
  3. metoda suszarkowa stałej wysokiej temperatury
 3. Metoda tetrazolinowa pozwala na zbadanie żywotności nasion i ocenę:
  1. zdolności kiełkowania
  2. wigoru nasion
  3. równomierności wschodów
 4. Wielkość próbki analitycznej do badania czystości powinna posiadać masę:
  1. nie może być mniejsza od podanych w przepisach
  2. podaną w przepisach
  3. może być mniejsza lub większa o 5% od podanych w przepisach
 5. Odwołania od wyników laboratorium akredytowanego składa się do:
  1. Wojewódzkiego Inspektora
  2. Głównego Inspektora
  3. Laboratorium Oceny Nasion ISTA
 6. Próbki średnie na podstawie, których wystawiono świadectwo/informację należy przechowywać przez 1 rok od daty:
  1. wystawienia świadectwa/informacji
  2. pobrania próby
  3. otrzymania próby do laboratorium
 7. Materiał siewny niezakwalifikowany ostatecznie w obrocie powinien być zaopatrzony w etykietę:
  1. szarą
  2. pomarańczową
  3. żółtą z niebieskim paskiem
 8. Materiał siewny znajdujący się w obrocie lub przygotowany do obrotu podlega okresowej ocenie laboratoryjnej po upływie:
  1. 12 miesięcy od daty zabezpieczenia opakowania, a w przypadku materiału siewnego roślin warzywnych, opakowanego hermetycznie po upływie 24 miesięcy
  2. 18 miesięcy od daty zabezpieczenia opakowania 
  3. 36 miesięcy od daty zabezpieczenia opakowania 
 9. Aby po ocenie laboratoryjnej mogło być wystawione świadectwo ISTA, próby materiału siewnego z partii pobierane są przez:
  1. urzędowego próbobiorcę upoważnionego przez kierownika laboratorium oceny nasion posiadającego akredytację ISTA
  2. urzędowego próbobiorcę upoważnionego przez Głównego Inspektora
  3. próbobiorcę urzędowego lub akredytowanego
 10. Oceny „pierwotnej” partii materiału siewnego roślin warzywnych w celu uznania w kategorii STANDARD dokonuje:
  1. materiał siewny kategorii standard jest wytworzony przez zachowującego odmianę i przez niego oceniony
  2. zachowujący odmianę na próbie pobranej przez akredytowanego próbobiorcę m.s.
  3. laboratorium urzędowe na próbie pobranej przez urzędowego lub akredytowanego próbobiorcę

 

Pytania z zakresu ochrony roślin i techniki

 

 1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie:
  1. 3 lat od dnia wydania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem;
  2. 5 lat od dnia wydania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem;
  3. przedsiębiorca nie może w takim przypadku uzyskać ponownego wpisu do rejestru działalności gospodarcze.
 2. W przypadku przemieszczania i składowania środków ochrony roślin na terytorium Polski, które nie uzyskały zezwolenia na wprowadzenie do obrotu w Polsce, a są przeznaczone do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej sprawdzeniu podlega:
  1. prowadzenie i przechowywanie przez okres co najmniej 3 lat dokumentacji dotyczącej wwożonych, wywożonych, przechowywanych i wprowadzanych do obrotu środków ochrony roślin;
  2. sprawdzenie, czy środek ten został wywieziony z terytorium Polski przed upływem 1 roku od daty produkcji;
  3. czy środek ten uzyskał zezwolenie w tym państwie członkowskim.
 3. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobligowani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej zastosowanych środków ochrony roślin przez okres:
  1. 5 lat;
  2. 3 lat;
  3. 4 lat.
 4. Szkolenia w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin obejmują:
  1. wyłącznie szkolenia podstawowe;
  2. szkolenia podstawowe i uzupełniające;
  3. szkolenia uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe
 5. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania skuteczności działania środka ochrony roślin mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty upoważnione przez:
  1. Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
  2. ministra właściwego do spraw rolnictwa;
  3. wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.
 6. „Wprowadzeniem do obrotu” zgodnie z  rozporządzeniem 1107/2009 nie jest
  1. oferowanie do sprzedaży środków ochrony roślin;
  2. posiadanie środków ochrony roślin do celów sprzedaży we Wspólnocie;
  3. zwrot środka ochrony roślin przedniemu sprzedawcy.
 7. Referencyjnym środkiem ochrony roślin w handlu równoległym jest
  1. środek ochrony roślin, który uzyskał już zezwolenie w państwie członkowskim wprowadzenia, i który jest identyczny ze środkiem wprowadzanym na podstawie pozwolenia na handel równoległy;
  2. środek ochrony roślin, który uzyskał zezwolenie na terytorium państwa z którego sprowadzany jest środek w handlu równoległym;
  3. środek ochrony roślin, który jest przedmiotem handlu równoległego.
 8. Zatwierdzenie substancji czynnej do stosowania środków ochrony roślin dokonuje:
  1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  2. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
  3. Komisja Europejska.            
 9. Minimalna odległość od pasiek, jaką należy zachować w przypadku stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, to:
  1. 20 m;
  2. 15m;
  3. 10 m.
 10. Minimalne wielkości próbek laboratoryjnych do badań na pozostałości środków ochrony roślin świeżych produktów o średnich rozmiarach, tj. jabłka powinny wynosić:
  1. 1 kg jednostek, które mogą być dzielone, tak by osiągnąć odpowiednią wagę próbki;
  2. 1 kg całych jednostek o różnych wielkościach;
  3. 1 kg całych jednostek o wielkości do siebie zbliżonej.

 

Pytania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

 

 1. Czy wystąpienie bakterii Xylella fastidiosa na terytorium Polski stanowi potencjalne zagrożenie dla upraw:
  1. wyłącznie roślin pod osłonami
  2. roślin sadowniczych, ozdobnych i leśnych
  3. nie stanowi zagrożenia
 2. Do charakterystycznych objawów chorobowych powodowanych przez bakterie Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis na roślinach pomidora należą:
  1. zamieranie kwiatów, dziurkowatość liści, włosowatość korzeni
  2. więdnięcie (często jednostronne) liści na łodydze począwszy od jej podstawy, przebarwienie wiązek przewodzących, obecność „ptasich oczek” na owocach pomidora
  3. zgnilizna korzeni
 3. Dlaczego rośliny psianki słodkogórz i psianki czarnej powinny być pobierane do badań laboratoryjnych pod kątem porażenia przez bakterie Ralstonia solanacearum:
  1. rośliny te są to indykatory obecności bakterii
  2. rośliny te stanowią rezerwuar bakterii psianka słodkogórz i pałka szerokolistna
  3. obie powyższe odpowiedzi są prawdziwe
 4. Który z wymienionych agrofagów grzybowych może być sprawcą porażenia utajonego:
  1. Phytophthora ramorum
  2. Erysiphe graminis
  3. Neofabraea malicorticis
 5. Jaki materiał należy przeznaczać do analiz na obecność węgorka sosnowca?
  1. wyłącznie korę
  2. wyłącznie drewno
  3. korę i drewno
 6. Rośliny wykazujące objawy porażenia przez nicienie zazwyczaj występują na polu:
  1. równomiernie
  2. placowo
  3. na obwodzie pola
 7. Zewnętrzne objawy porażenia bulw ziemniaka przez guzaki (Meloidogyne spp.) mają postać: 
  1. spękania skórki
  2. rakowatych narośli
  3. małych, płaskich wyrośli na powierzchni bulwy
 8. Objawy żerowania Thrips palmi na roślinach to między innymi:
  1. serpentynowate, jasno zabarwione korytarze wydrążone najczęściej w miękiszu blaszek liściowych
  2. drobne fioletowe galasy na spodniej stronie liści
  3. srebrzyste punkty na powierzchni liści
 9. Typowym objawem powodowanym przez Pepino mosaic virus jest:
  1. nadmiernie przerośnięte pręcikowie
  2. zwijanie się oraz pojawienie się czerwonego zabarwienia liści
  3. marmurkowe przebarwienie owocu pomidora
 10. Larwy chrząszczy z rodzaju Monochamus mogą występować w:
  1. żywych drzewach iglastych oraz w drewnie iglastym
  2. wyłącznie w żywych drzewach i krzewach iglastych
  3. jedynie w drewnie pozyskanym z roślin iglastych

 

Pytania z zakresu postępowania administracyjnego

 

 1. Zasady rozpatrywania petycji, wniosków i skarg skierowanych do organów władzy publicznej określa:
  1. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.,
  2. ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  3. uchwała Sejmu z 24 maja 1990 r. w sprawie rozpatrywania i załatwiania petycji, wniosków i skarg skierowanych do organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
 2. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony zgodnie z Kpa jest:
  1. dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej,
  2. dzień  następny po dniu doręczenia żądania organowi administracji publicznej,
  3. dzień nadania wniosku przez wnioskodawcę.
 3. Odmowa wznowienia postępowania administracyjnego następuje:
  1. w drodze decyzji,
  2. postanowienia,
  3. postanowienia, na które służy zażalenie.
 4. Dla spółek cywilnych prowadzi się książkę kontroli:
  1. jedną książkę kontroli, niezależnie od liczby wspólników spółki cywilnej 
  2. kilka książek kontroli, proporcjonalnie w zależności od liczby wspólników,
  3. każdy wspólnik spółki cywilnej prowadzi swoją książkę kontroli.
 5. Wniosek o udzielenie informacji publicznej może dotyczyć:
  1. tylko określonych faktów;
  2. przyszłych działań organu w sprawach indywidualnych;
  3. interpretacji przepisów prawa.
 6. Udzielenie informacji publicznej następuje:
  1. postanowieniem;
  2. decyzją administracyjną;
  3. pismem.
 7. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest:
  1. centralnym organem administracji rządowej, podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa,
  2. centralnym organem administracji państwowej, podległym Prezesowi Rady Ministrów
  3. organem administracji samorządowej.
 8. Zabezpieczenie dowodów na czas niezbędny do przeprowadzenia czynności kontrolnych następuje na podstawie:
  1. decyzji administracyjnej,
  2. postanowienia o zabezpieczeniu dowodów, na które służy zażalenie,
  3. protokołem o zabezpieczeniu dowodów
 9. Zgodnie z Konstytucją RP, źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej jest:
  1. rozporządzenie ministra,
  2. zarządzenie ministra,
  3. uchwała Rady Ministrów
 10. Państwowy inspektor przeprowadzający czynności kontrolne korzysta ze szczególnej ochrony prawnej przewidzianej:
  1. w odrębnych przepisach dla funkcjonariuszy publicznych
  2. w ustawie o ochronie roślin
  3. w ustawie o służbie cywilnej