Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Regulowane agrofagi niekwarantannowe dla materiału siewnego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin określiło nową kategorię agrofagów szkodliwych - regulowane agrofagi niekwarantannowe (RNQP =RAN), które zgodnie z tymi przepisami ,są przenoszone głównie za pośrednictwem roślin przeznaczonych do sadzenia, a ich występowanie powoduje niedopuszczalne skutki gospodarcze.

 

Listy RNQP dla poszczególnych grup roślin oraz poziomy ich występowania na poszczególnych gatunkach roślin określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji 2019/2072.

Zmiana ww. przepisów zdrowia roślin spowodowała konieczność zmiany tzw. dyrektyw marketingowych regulujących obrót materiałem siewnym. Dyrektywą Wykonawczą Komisji 2020/177 z dnia 11 lutego 2020 r. zmienione zostały dyrektywy: 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 2002/55/WE, 2002/56/WE, 2002/57/WE, 93/49/EWG, 93/61/EWG, 2014/21/UE i 2014/98/UE.

 

Na gruncie prawa krajowego powyższe przepisy wdrożono zmianami w rozporządzeniach MRiRW określających wymagania w zakresie wytwarzania i jakości tj.:

W opublikowanych poniżej opracowaniach dla poszczególnych grup roślin zawarte zostały opisy RNQP uwzględniające m.in. szkodliwość organizmów, opisy i fotografie objawów ich występowania, terminy lustracji i pobierania prób do badań.

Pliki do pobrania

Regulowane agrofagi niekwarantannowe dla materiału siewnego roślin sadowniczych
Regulowane agrofagi niekwarantannowe dla materiału siewnego roślin pastewnych
Regulowane agrofagi niekwarantannowe dla materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych
Regulowane agrofagi niekwarantannowe dla materiału siewnego roślin warzywnych
Regulowane agrofagi niekwarantannowe dla sadzeniaków ziemniaka
Zgłoś błąd