Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Petycje

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym. Od 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

 

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.


Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3.  wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

 

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.


Petycje można składać:

 • listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, 05-075 Warszawa-Wesoła, ul Żółkiewskiego 17
 • doręczyć osobiście - w siedzibie WIORiN w Warszawie przy ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła, w godz. urzędowania tj.: poniedziałek - piątek: 7.30-15.30 
 • faksem - na numer: +48 22 773 59 09
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres:
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP


Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Pliki do pobrania

wzor_formularza_petycje.docx Petycja

Wzór formularza

petycje.pdf Informacje

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Jerzy Ochnio
Data publikacji informacji: 18.11.2015 11:55
Data aktualizacji informacji: 18.11.2015 11:55
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd