Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział ochrony roślin i nawozów - wiorin warszawa

e-mail :
fax: 22 773-59-09

 

Anna Banasiak
Kierownik Działu Ochrony Roślin i Nawozów

tel. 22 773-59-08 wew. 109

tel. 22 773-91-70

Marzena Jurgilewicz
Główny specjalista

tel. 22 773-59-08 wew. 116

Łukasz Bodurkiewicz
Główny specjalista

tel. 22 773-59-08 wew. 115

Anna Opalińska
Starszy specjalista

tel. 22 773-59-08 wew. 110

Bartłomiej Burchart
Starszy inspektor

tel. 22 773-59-08 wew. 115

Anna Mitura

Inspektor

tel. 22 773-59-08 wew. 111

 

Zadania:

 1. Prowadzenie rejestru, wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków oraz wykreślanie z rejestru.
 2. Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin i materiału siewnego zaprawionego środkiem ochrony roślin oraz produkcją i reklamą środków ochrony roślin.
 3. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin, oraz stosowaniem środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody na terenach uzdrowisk i otulin parków narodowych i wszędzie tam gdzie ich stosowanie jest zabronione lub ograniczone oraz monitorowanie zużycia środków ochrony roślin.
 4. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zabiegów środkami ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego.
 5. Pobieranie próbek do urzędowych badań jakości środków ochrony roślin i urzędowych badań pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych, przestrzeganie urzędowych działań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF).
 6. Prowadzenie rejestrów, wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru podmiotów lub przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz wykreślanie z rejestru.
 7. Nadzór nad jednostkami upoważnionymi do przeprowadzania badań w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin oraz przyznawanie numerów znaków kontrolnych potwierdzających sprawność techniczną opryskiwaczy.
 8. Prowadzenie rejestrów, wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru podmiotów lub przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, wykreślanie z rejestru oraz powoływanie komisji egzaminacyjnych.
 9. Nadzór nad jednostkami upoważnionymi do prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
 10. Wydawanie upoważnień jednostkom certyfikującym Integrowaną Produkcję oraz wykreślanie z rejestru.
 11. Nadzór nad jednostkami certyfikującymi Integrowaną Produkcję.
 12. Rejestracja zgłoszeń, wniosków, przeprowadzanie kontroli w gospodarstwach prowadzących Integrowana Produkcję, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 13. Nadzór nad jednostkami upoważnionymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa  do przeprowadzania badań skuteczności działania środków ochrony roślin.
 14. Współpraca z organami administracji rządowej, zwłaszcza ze służbami sanitarnymi, ochrony środowiska i przeciwpożarowymi w zakresie likwidacji zagrożeń powodowanych przez środki ochrony roślin oraz współpraca z jednostkami naukowymi, jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie techniki i metod ochrony roślin.
 15. Rozpatrywanie skarg wnoszonych przez zainteresowane osoby w zakresie ochrony roślin i nawozów.
Zgłoś błąd