Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Nadzoru Nasiennego - WIORiN Warszawa

e-mail :
fax: 22 773-59-09

 

Paulina Wiercińska
Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego

 

tel. 22 773-59-08 wew. 222

Karolina Kalota

Inspektor

tel. 22 773-59-08 wew. 222

Elżbieta Drężek

Główny specjalista

tel. 22 773-59-08 wew. 212

Ewelina Sitek

Specjalista

tel. 22 773-59-08 wew. 212

Anna Domasiewicz

Inspektor
tel. 22 773-59-08 wew. 221

Jarosław Nowosielski

Ekspert
tel. 22 773-59-08 wew. 212

 

 

Zadania realizowane przez dział:

 1. Prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań przez oddziały Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie:
  1. oceny polowej materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych,
  2. oceny polowej materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych,
  3. oceny cech zewnętrznych materiału siewnego,
  4. kontroli przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania, obrotu i stosowania materiału siewnego, w tym modyfikowanego genetycznie,
  5. kontroli przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania i obrotu materiału szkółkarskiego kat. CAC, materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli,
  6. wpisu do ewidencji przedsiębiorców, rolników dokonujących obrotu materiałem siewnym oraz ewidencji dostawców zajmujących się materiałem szkółkarskim, rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli,
  7. kontroli upraw winorośli, z których winogrona przeznaczone są do wyrobu wina,
  8. kontroli materiału siewnego przywożonego z państw trzecich,
  9. wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
 2. Nadzór i kontrola akredytowanych i urzędowych kwalifikatorów.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących akredytowanych i urzędowych kwalifikatorów.
 4. Dokonywanie ponownej oceny polowej plantacji nasiennych  w przypadku odwołań od oceny polowej wykonywanej przez akredytowanych kwalifikatorów.
 5. Planowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu nasiennictwa.
 6. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców oraz zawiadomień o wykreśleniu z ewidencji.
 7. Wydawanie pozwoleń na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego, który nie został wytworzony z użyciem metod obowiązujących przy produkcji ekologicznej.
 8. Zbieranie i opracowywanie zbiorczej informacji o obrocie materiałem siewnym.
 9. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, pism i innych dokumentów z zakresu nasiennictwa.
 10. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w oddziałach.
 11. Sporządzanie zbiorczych planów pracy i sprawozdań Wojewódzkiego Inspektoratu, opracowywanie projektów wytycznych, instrukcji, procedur, opiniowanie projektów decyzji administracyjnych dla oddziałów i kontrola ich przestrzegania;
 12. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie oceny i kontroli materiału siewnego;
 13. Współpraca z jednostkami naukowymi, jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu nasiennictwa;
 14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.
Zgłoś błąd