Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Numer konta do opłaty skarbowej

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji


 

dział ochrony roślin i nawozów

Obrót środkami ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
 
Obrót nawozami, środkami wspomagającymi uprawę roślin, produktami pofermentacyjnymi i produktami nawozowymi UE
Informacja o zamiarze przeznaczenia na potrzeby własne lub wprowadzania do obrotu produktu pofermentacyjnego
 
Technika wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
 
Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o powołania komisji egzaminacyjnej
Protokół z egzaminu kończącego szkolenie
 
Integrowana Produkcja
Wniosek o udzielenie upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji Integrowanej Produkcji
Oświadczenie do wniosku o udzielenie upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji Integrowanej Produkcji
Cofnięcie upoważnienia do prowadzenia działalności na wniosek strony w zakresie certyfikacji w Integrowanej Produkcji

dział nadzoru nasiennego

Klauzula RODO do wniosków roślin rolniczych i mat. szkółkarskiego
Klauzula RODO do wniosków nasiennych
 
Ocena polowa plantacji nasiennych
Wniosek o dokonanie oceny materiału siewnego
Upoważnienie do oceny polowej odmiany chronionej
 
Ocena polowa, zgłoszenie (CAC) i obrót materiału szkółkarskiego
Wniosek o dokonanie oceny materiału szkółkarskiego
Wniosek o dokonanie oceny polowej plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Arkusz oceny polowej plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Wniosek o dokonanie oceny plantacji sadzonek truskawek
Zgłoszenie produkcji materiału szkółkarskiego CAC
Wniosek o wydanie paszportów roślin – etykiet urzędowych dla materiału szkółkarskiego
Wniosek o wydanie etykiet urzędowych dla materiału szkółkarskiego
 
Obrót materiałem siewnym
Zgłoszenie prowadzenia działalności do ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców - całość
Zgłoszenie prowadzenia działalności do ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców - część główna
Zgłoszenie prowadzenia działalności do ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców - część A
Zgłoszenie prowadzenia działalności do ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców - część B
Zgłoszenie prowadzenia działalności do ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców - załącznik 3
Oświadczenie dla dostawcy wytwarzającego materiał szkółkarski
Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym
Informacja o materiale siewnym przywiezionym z krajów trzecich
Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym kategorii Standard własnych odmian
Wniosek o wykonanie oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka
Wniosek o wydanie paszportów roślin - etykiet urzędowych, plomb dla sadzeniaków ziemniaka
 
Rolnictwo ekologiczne
Wniosek o zezwolenie na zastosowanie nieekologicznego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin w rolnictwie ekologicznym
Etykiety
Wniosek o wydanie urzędowych etykiet dla materiału siewnego
Wniosek o wydanie etykiet eksportowych
 
Pobieranie prób i ocena laboratoryjna materiału siewnego
Wniosek o pobranie prób materiału siewnego
Wniosek o pobranie prób ISTA
Wniosek / Zlecenie oceny laboratoryjnej próbek materiału siewnego / nasion w celu wystawienia świadectwa ISTA
 
Udzielanie akredytacji
Wniosek o udzielenie akredytacji dla próbobiorcy
Wniosek o udzielenie akredytacji dla kwalifikatora

laboratorium oceny nasion

Etykiety
Wniosek o wydanie urzędowych etykiet dla materiału siewnego
Wniosek o wydanie etykiet eksportowych
 
Pobieranie prób i ocena laboratoryjna materiału siewnego
Wniosek o pobranie prób materiału siewnego
Zlecenie badań
Wniosek o wystawienie świadectwa dla mieszanki materiału siewnego
 
Badanie opinii klienta
Ankieta badania poziomu satysfakcji klienta
 
Udzielanie akredytacji
Wniosek o udzielenie akredytacji dla próbobiorcy

dział nadzoru fitosanitarnego

Eksport
Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego
Zlecenie na przeprowadzenie kontroli / pobranie prób
 
Zdrowie roślin
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych - całość
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych - część główna
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych - część A
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych - część B
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych - załącznik 3
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie fitosanitarnym
Wniosek o wydanie paszportu roślin
Zlecenie na przeprowadzenie kontroli / pobranie prób
Zgłoś błąd