Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

Sprawy wniesione do WIORiN w Krakowie są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki i zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia.


O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwienia lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio w komórce organizacyjnej, w której zakresie zadań znajduje się przedmiot danej sprawy.


Każdy ma prawo żądać szczegółowych informacji o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na ustalenie jego praw i obowiązków, będących przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego.

Sprawy rozpatrywane są według terminów określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:

  1. Niezwłocznie – które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę postępowania administracyjnego lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
  2. Nie później niż w ciągu miesiąca następuje załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego.
  3. Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, załatwiane są sprawy szczególnie skomplikowane.
  4. W ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania załatwiane są sprawy w postępowaniu odwoławczym.
  5. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zgodnym z Kodeksem postępowania administracyjnego zawiadamia się strony postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


Sprawy rozpatrywane według przepisów szczególnych są załatwiane w terminach w nich określonych.

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Magdalena Makowska
Data publikacji informacji: 03.06.2020 10:48
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd