Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Skargi i wnioski

  1. Zasady i tryb załatwiania skarg i wniosków

1. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Wniesienie skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymaga jej zgody.

2. Każda skarga skierowana do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie) powinna zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres.
UWAGA !  W przypadku braku tych danych skarga lub wniosek pozostawione zostaną bez rozpoznania.

3. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu, w tym także zgłoszone ustnie do protokołu, wniesione pocztą elektroniczną lub faksem, przed podjęciem ich załatwienia, wpisywane są do Rejestru Skarg i Wniosków, który prowadzony jest dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie.

4. Sekretariat lub właściwy merytorycznie dział, do którego wpłynęła skarga lub wniosek, w przypadku gdy Wojewódzki Inspektor jest kompetentny w przedmiocie wniesionej sprawy, podejmuje dalsze czynności zmierzające do jej załatwienia.

5. W przypadku, gdy do rozpatrzenia skargi lub wniosku właściwy jest inny organ lub inna jednostka organizacyjna, sekretariat przekazuję ją właściwemu organowi lub jednostce albo wskazuje zainteresowanemu właściwy organ (jednostkę). 

  2.  Formy wnoszenia skarg i wniosków

       Skargę lub wniosek można złożyć:

1. Przesyłając korespondencję na adres: 

  • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

          ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków. 

2. Złożyć osobiście w siedzibie Urzędu:

          ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków, sekretariat, pok. 222

3. Wysłać drogą elektroniczną na adres: wi-krakow@piorin.gov.pl

4. Złożyć ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu:

           ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków, sekretariat, pok.222

5. Wysłać faksem na nr: (12) 430-49-64

6. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, po wcześniejszym zalogowaniu się na platformie ePUAP,

adres skrzynki /wiorinkrakow/skrytka ESP

3.  Opłata za wniesienie skargi

Wniesienie skargi lub wniosku oraz ich rozpatrzenie nie podlega żadnej opłacie.

4.  Termin rozpatrzenia skarg

Załatwienie skargi lub wniosku w postaci pisemnej odpowiedzi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje  zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie  załatwienia sprawy.

 Jeżeli organ, który  otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego, albo wskazać mu właściwy organ.

5.  Tryb odwoławczy

Postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi lub wniosku jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie przewidziano w tym postępowaniu żadnych środków odwoławczych.

Niemniej jednak skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponownie złożyć skargę, w przypadku wskazania nowych nie podnoszonych wcześniej okoliczności, do organu, który skargę rozpatrywał.

Natomiast wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu i terminu załatwienia wniosku, przysługuje prawo do wniesienia skargi.

Ponadto Strona niezadowolona z załatwienia skargi lub wniosku może wnieść skargę do organu wyższego stopnia lub sprawującego bezpośredni nadzór na organem, który rozpatrywał skargę lub wniosek. Spowoduje to wszczęcie odrębnego postępowania skargowego.

 

Skargi i wnioski wpływające do Wojewódzkiego Inspektoratu przyjmuje i rejestruje sekretariat w godzinach pracy urzędu: od 7.30 do 15.30 ponadto Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14.30-16.30.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

 

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Magdalena Makowska
Data publikacji informacji: 08.09.2014 11:40
Data aktualizacji informacji: 29.05.2020 13:50
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd