Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Stanowiska samodzielne - WIORiN Gorzów Wielkopolski

Magdalena Jaszcza
Główny specjalista ds. kadr

tel. 95 723-90-08 wew. 20

Paweł Witt
Radca prawny

tel. 95 723-90-08 wew. 20

 

 

 

Zadania realizowane przez Samodzielne stanowisko ds. kadr:

 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.
 2. Prowadzenie dokumentów osób przyjmowanych i zwalnianych z pracy.
 3. Przygotowywanie dokumentów związanych z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę.
 4. Ewidencjonowanie czasu pracy.
 5. Planowanie i koordynowanie oraz prowadzenie dokumentacji związanej z urlopami, szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.
 6. Opracowywanie i koordynacja programu z zakresu służby przygotowawczej w służbie cywilnej.
 7. Prowadzenie dokumentacji związanych z naborem pracowników do korpusu służby cywilnej.
 8. Koordynowanie i nadzorowanie dokumentacji związanej z pierwszymi ocenami oraz z ocenami okresowymi pracowników korpusu służby cywilnej.
 9. Prowadzenie dokumentacji związanej z odbywaniem praktyk zawodowych studentów, staży przez absolwentów, przygotowaniem zawodowym i pracami interwencyjnymi oraz współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy.
 10. Wydawanie legitymacji służbowych, ubezpieczeniowych oraz upoważnień i prowadzenie ich rejestrów.
 11. Przygotowywanie dokumentów związanych z awansowaniem, nagradzaniem, odznaczaniem i karaniem pracowników.
 12. Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy.
 13. Rejestrowanie spraw związanych ze zwolnieniami lekarskim pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.
 14. Prowadzenie zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
 15. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.
 16. Gromadzenie aktualnych aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku.
 17. Współdziałanie z działem finansowym oraz z samodzielnym stanowiskiem ds. obsługi prawnej w zakresie realizowanych zadań.
 18. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

Zadania realizowane przez Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej:

 1. Przygotowanie na piśmie opinii i udzielenie porad prawnych, wyjaśnień w zakresie stosowanego prawa.
 2. Informowanie Wojewódzkiego Inspektora o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu.
 3. Uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym umów.
 4. Nadzór prawny nad egzekucją należności.
 5. Występowanie w charakterze pełnomocnika Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
 6. Opiniowanie decyzji administracyjnych w sprawach szczególnie skomplikowanych pod względem prawnym i faktycznym.
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

 

 

Zgłoś błąd