Zapytanie ofertowe - Ochrona i monitorowanie mienia

W związku z art. 2 ust. 1.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz. 2019 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o świadczenie usług monitoringu obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp., w dwóch lokalizacjach:

 

  1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
    ul. Zieleniecka 11, 66-400 Gorzów Wlkp.
  2. Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Zielonej Górze, 65-823 Zielona Góra, ul. Olbrychta 10.

 

Usługa monitorowania obiektów powinna polegać na:

 

- stałym, całodobowym dozorze sygnałów alarmu obiektów;

- kontroli sygnałów o włączeniu / wyłączeniu systemu alarmowego;

- podjęciu, w związku z otrzymanym sygnałem alarmu, czynności ochronnych przez grupy interwencyjne: sprawdzenie zasadności sygnału oraz zabezpieczenie obiektu;

- powiadomieniu w sytuacjach alarmowych przedstawicieli z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.;

- dokonywaniu okresowych kontroli prawidłowego działania systemu alarmowego (konserwacja systemu/przeglądy techniczne) – co kwartał;

- rejestrowaniu i przechowywaniu danych o przyjętych sygnałach z systemu alarmowego oraz informacji przekazanych osobom upoważnionym – przez rok czasu;

- zapewnieniu niezbędnego sprzętu do w/w czynności;

 

Do dnia złożenia oferty istnieje możliwość obejrzenia posiadanej przez Zamawiającego instalacji alarmowej w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni od poniedziałku do piątku..

 

 

  1. Przedmiot  zamówienia: Świadczenie usług monitoringu obiektów.
  2. Termin realizacji zamówienia: umowa od 1.06.2022 r. na czas nieokreślony.
  3. Inne istotne warunki zamówienia: forma płatności - przelew 14 dni.

 

  1.  Sposób przygotowania oferty .

 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”, do którego należy załączyć wykaz świadczonych usług, w ramach monitoringu obiektów, wraz z podaniem cen jednostkowych. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie zamawiającego pok. 13 (sekretariat), pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp., ul Zieleniecka 11, 66-400 Gorzów Wlkp., lub pocztą elektroniczną na adres .
W przypadku składania oferty droga pocztową za termin dostarczenia oferty uznaje się datę wpływu do urzędu.

 

Ofertę złożyć należy do dnia 20 maja 2022 r. do godz. 11:00.


Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Przemysław Drzymała
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 16.05.2022 08:22
Data ostatniej aktualizacji informacji: 16.05.2022 09:27
Sprawdź historię zmian