Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU/DAROWIŹNIE ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2022 poz. 998 z późn. zm.) informuje, iż dysponuje i może przekazać w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny zbędne składniki majątku ruchomego zgodnie z poniższym wykazem:

  1. Samochód osobowy marki Fiat Panda, rok produkcji 2015, przebieg 90403 km, badanie techniczne ważne do dnia 14.11.2023 r.,
  2. Samochód osobowy marki Fiat Panda, rok produkcji 2015, przebieg 63459 km, badanie techniczne ważne do dnia 08.11.2023 r.,
  3. Samochód osobowy marki Fiat Panda, rok produkcji 2009, przebieg 86102 km, badanie techniczne ważne do dnia 14.02.2024 r.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia zbędne składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania lub darowizny na rzecz:

  1. nieposiadającej osobowości prawnej państwowej jednostki sektora finansów publicznych,
  2. podmiotu leczniczego prowadzonego w formie określonej w art. 6 ust. 1, 2 lub 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991),
  3. podmiotu leczniczego będącego instytutem badawczym, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2021 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498)

- jeżeli przemawia za tym interes publiczny.

 

Zgodnie z § 38 rozporządzenia nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek jednostek sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

Zbędne składnik majątku ruchomego będą udostępnione do obejrzenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu, w poniższych jednostkach organizacyjnych WIORIN Gorzów Wlkp.:

  1. Pojazd z poz. nr 1 – WIORiN Gorzów Wlkp., ul. Zieleniecka 11, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. kontaktowy: 95 723 90 08 lub 662 239 103
  2. Pojazd z poz. nr 2 – WIORiN Gorzów Wlkp., ul. Zieleniecka 11, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. kontaktowy: 95 723 90 08 lub 662 239 103
  3. Pojazd z poz. nr 3 – WIORiN Gorzów Wlkp. Oddział w Zielonej Górze, ul. Olbrychta 10B, 65-823 Zielona Góra, tel. kontaktowy: 694 494 350 lub 693 494 324, 693 494 398.

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU/DAROWIŹNIE

ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2022 poz. 998 z późn. zm.) informuje, iż dysponuje i może przekazać do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w  celu realizacji zadań publicznych.

 

Zgodnie z § 38 rozporządzenia nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek jednostek sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych.

 

Zgodnie z § 39 rozporządzenia darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego może być dokonana na pisemny wniosek na rzecz:

 

1) jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych;

 

2) jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

 

Zbędne i zużyte składnik majątku ruchomego będą udostępnione do obejrzenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu w WIORIN w Gorzowie Wlkp. Oddział w Lubsku, ul. Powstańców Wlkp. 9, 68-300 Lubsko.

Tel. kontaktowy: 694 494 339

Pliki do pobrania

Spis środków

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU/DAROWIŹNIE

ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. działając zgodnie z  Rady Ministrów z 21 października 2019 r. w Rozporządzeniem sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2022 poz. 998 z późn. zm.) informuje, iż dysponuje i może przekazać do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny zbędne składniki majątku ruchomego w  celu realizacji zadań publicznych.

 

Zgodnie z § 38 rozporządzenia nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek jednostek sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych.

 

Zgodnie z § 39 rozporządzenia darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego może być dokonana na pisemny wniosek na rzecz:

1) jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych;

2) jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

 

Zbędny składnik majątku ruchomego będzie udostępniony do obejrzenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu w WIORIN w Gorzowie Wlkp. ul. Zieleniecka 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Tel. kontaktowy: 95 723-90-08

 

Pliki do pobrania

Spis środków do likwidacji

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

INFORMACJA O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU/DAROWIŹNIE

ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2022 poz. 998 z późn. zm.) informuje, iż dysponuje i może przekazać do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny zbędne składniki majątku ruchomego w  celu realizacji zadań publicznych.

 

Zgodnie z § 38 rozporządzenia nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek jednostek sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych.

 

Zgodnie z § 39 rozporządzenia darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego może być dokonana na pisemny wniosek na rzecz:

1) jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych;

2) jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

 

Zbędny składnik majątku ruchomego będzie udostępniony do obejrzenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu w WIORIN w Gorzowie Wlkp. Oddział w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w  Deszcznie, ul. Lubuska 64, 66-446 Deszczno.

Tel. kontaktowy: 662239103

 

Pliki do pobrania

Informacja o środkach

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2022 poz. 998 z późn. zm.) 

§ 6. 1. Organ, o którym mowa w § 1, albo kierownik jednostki decyduje o zakwalifikowaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego lub zużytego oraz o sposobie jego zagospodarowania.

 

2. Organ, o którym mowa w § 1, albo kierownik jednostki zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na właściwej stronie podmiotowej, informację o każdym zbędnym lub zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 8.

 

Pliki do pobrania

Spis środków do likwidacji

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU/DAROWIŹNIE

ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 ze zm.) informuje, iż dysponuje i może przekazać do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny zbędne składniki majątku ruchomego w celu realizacji zadań publicznych.

 

Zgodnie z § 38 rozporządzenia, nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek innych jednostek sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych.

 

Zgodnie z § 39 może być dokonana darowizna na rzecz:
1)  jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych;

2) jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

 

Zbędny składnik majątku ruchomego będzie udostępniony do obejrzenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu w WIORIN w Gorzowie Wlkp., Oddział w Międzyrzeczu ul. Krótka 2, 66-300 Międzyrzecz.

Tel. Kontaktowy:  662239103

Pliki do pobrania

Informacja

Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Chevrolet Epica – 2008 rok produkcji.

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

marki Chevrolet Epica, rok produkcji 2008 o numerze rejestracyjnym FG 57886.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Chevrolet Epica – 2008 rok produkcji.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Pliki do pobrania

Ogłoszenie
Oświadczenie
Wzór umowy

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Chevrolet Epica – 2008 rok produkcji.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Pliki do pobrania

Ogłoszenie
Oświadczenie
Wzór umowy
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Krzysztof Nieznański
Data publikacji informacji: 16.01.2015 13:57
Data aktualizacji informacji: 05.02.2015 12:27
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd