Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Schemat i regulamin organizacyjny - wiorin łódź

Organy Inspekcji

Zadania Inspekcji wykonują następujące organy:

 1. Główny Inspektor, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
 2. Wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

 

Do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:

 1. koordynowanie i nadzorowanie realizacji ustawowych zadań Inspekcji,
 2. reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektoratu na zewnątrz, składanie oświadczeń woli w prawach majątkowych i przyjmowanie innych zobowiązań w granicach posiadanych pełnomocnictw,
 3. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach należących do zakresu działania i kompetencji Inspekcji,  
 4. udzielanie upoważnień pracownikom Inspekcji do wykonywania zadań w imieniu Wojewódzkiego Inspektora,
 5. wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,
 6. prowadzenie korespondencji z Głównym Inspektorem, Wojewodą oraz organami administracji rządowej i samorządowej.

 

Do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora jako kierownika zakładu pracy należy:

 1. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy,
 2. prowadzenie polityki kadrowej i płacowej,
 3. przyznawanie nagród,
 4. nakładanie kar porządkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. racjonalne gospodarowanie majątkiem Wojewódzkiego Inspektoratu,
 6. nadzorowanie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez
  Wojewódzki Inspektorat.

 

Wojewódzki Inspektor nadzoruje pracę Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora i Głównego Księgowego.

 

Wojewódzkiemu Inspektorowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:                    

  1) Dział Finansowy,

  2) Dział Administracyjny,

  3) Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej,

  4)  Samodzielne stanowisko do spraw kadr,

  5)  Samodzielne stanowisko do spraw informatyki,

  6)  Samodzielne stanowisko do spraw bhp i ppoż.,

  7)  Samodzielne stanowisko do spraw obronnych, ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej  i  ochrony danych osobowych.

 

Pracę nie wymienionych komórek organizacyjnych Wojewódzki Inspektor nadzoruje za pośrednictwem Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora.

 

Do wspólnych kompetencji Wojewódzkiego Inspektora i Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należą  w  szczególności:

1) koordynacja pracy Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie właściwości podległych  im komórek  organizacyjnych,

2)  nadzorowanie pracy podległych działów, delegatur i oddziałów,

3) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej. 

 

W czasie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora zakres upoważnień i kompetencji rozciąga się na  Zastępcę Wojewódzkiego Inspektora.

 

Szczegółowy zakres czynności Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora określa Wojewódzki Inspektor kierując się koniecznością zapewnienia realizacji zadań Inspekcji.

 

Zakres obowiązków Głównego  Księgowego określa Wojewódzki Inspektor uwzględniając przepisy z zakresu finansów publicznych.

 

Do kompetencji Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należy:

 1. nadzór i koordynacja pracy komórek organizacyjnych określonych przez Wojewódzkiego Inspektora,
 2. inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie systemowych rozwiązań dotyczących całokształtu prac związanych z nasiennictwem, nadzorem fitosanitarnym województwa, szkoleniami rolników i producentów, badaniami technicznymi sprzętu do zabiegów ochrony roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz przekazywanie informacji producentom rolnym o występujących zagrożeniach ze strony organizmów szkodliwych,
 3. wdrażanie do praktyki rolniczej nowoczesnych metod ochrony roślin, oraz przekazywanie producentom rolnym informacji o kierunkach  produkcji nasiennej,
 4. współpraca z firmami fitofarmaceutycznymi, podmiotami gospodarczymi realizującymi zadania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa w województwie,  dysponującymi upoważnieniami, decyzjami wojewódzkiego inspektora do prowadzenia tych prac,
 5. opracowywanie zbiorczych informacji, analiz i sprawozdań dotyczących stan fitosanitarnego oraz nasiennictwa w województwie,
 6. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora, a wynikających z przepisów prawa oraz zadań na podstawie wydanego pisemnego upoważnienia w sprawach zastrzeżonych dla Wojewódzkiego Inspektora.
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Dariusz Cyppel
Data publikacji informacji: 01.08.2014 13:22
Data aktualizacji informacji: 22.01.2019 19:25
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd