Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Nadzoru Fitosanitarnego - WIORiN Łódź


fax: 42 633-83-89

 

Wanda Maćczak
Kierownik Działu Nadzoru Fitosanitarnego

tel. 42 633-99-72 wew. 33

Katarzyna Kacprzak - Arhayem
Starszy specjalista ds. nadzoru i ewidencji organ. podl. obow. zwalczania

tel. 42 633-99-72 wew. 34

Aneta Tomczyk

Referent

tel. 42 633-99-72 wew. 34

Justyna Zaton

Referent

tel. 42 633-99-72 wew. 34

 

 

 

Do zakresu działania Działu Nadzoru Fitosanitarnego należą:

 

1) kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby   oraz środków transportu,

2) ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji  tych organizmów ,

3) przygotowywanie i przedkładanie wojewódzkiemu inspektorowi projektów decyzji o wyznaczenie stref porażenia przez organizmy kwarantannowe oraz stref zagrożenia i stref bezpieczeństwa na obszarach przylegających do stref porażenia w których powinny  być stosowane środki zapobiegawcze,

4) przygotowywanie merytoryczne decyzji administracyjnych w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych i tytułów egzekucyjnych oraz wniosków o ukaranie,

5)   ustalanie i doskonalenie metod oraz terminów zwalczania organizmów szkodliwych a także zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się,

6) nadzór nad wnioskami o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka,

7) wydawanie świadectw fitosanitarnych, paszportów roślin oraz nadzór nad jednostkami upoważnionymi do wydawania paszportów roślin,        

8) kontrola zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,

9)  prowadzenie rejestru przedsiębiorców,

10) nadzór nad przestrzeganiem procedury pobierania prób gleby, podłoży, roślin,
ich części, nasion, bulw, produktów roślinnych i przedmiotów do badań laboratoryjnych,   

11) opracowywanie i przygotowywanie sprawozdań i informacji z wykonania zadań w zakresie nadzoru fitosanitarnego,

12)  współpraca z Działem Nadzoru Nasiennego w zakresie zdrowotności materiału siewnego i szkółkarskiego,

13) prowadzenie szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.          

14)   nadzór nad delegaturami i oddziałami w zakresie prowadzonych spraw,

15) nadzór nad delegaturami i oddziałami w zakresie prawidłowej pracy w zintegrowanym systemem informatycznym, 

16) opracowywanie planów rzeczowych i preliminarzy budżetowych dotyczących  Działu,

17) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Zgłoś błąd