Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

   

Treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

  

Dział Administracyjny - WIORiN Łódź

e-mail :
fax: 42 633-83-89

 

Monika Górniak
Kierownik Działu Administracyjnego

tel. 42 633-99-72 wew. 39

Lilianna Krynicka

Specjalista

tel. 42 633-99-72 wew. 37

Gabriela Wochna
Specjalista

tel. 42 633-99-72 wew. 11

Dorota Zmitrowicz
St. inspektor

tel. 42 633-99-72 wew. 37

 

Do zakresu działania Działu Administracyjnego należy :

1) administrowanie mieniem stałym i ruchomym Wojewódzkiego Inspektoratu i Oddziałów,

2) współpraca z samodzielnym stanowiskiem d/s bhp i ppoż w zakresie prawidłowego zabezpieczenia obiektów i majątku Wojewódzkiego Inspektoratu przed kradzieżą pożarem i innymi zdarzeniami mogącymi powodować straty w majątku Inspektoratu,

3) nadzór nad prawidłową eksploatacja maszyn, urządzeń i środków transportu oraz utrzymywanie porządku i czystości,

4) prowadzenie spraw Wojewódzkiego Inspektoratu w odniesieniu do:

a) prawnych tytułów własności,

b) zamówień publicznych,

c) zamówień oraz ewidencji pieczęci urzędowych imiennych i nagłówkowych, druków podlegających ścisłemu zarachowaniu, druków wykorzystywanych przy wykonywaniu czynności urzędowych, kontrolnych i administracyjnych,

d) zaopatrywania Wojewódzkiego Inspektoratu w niezbędne środki do działalności i ich rozdział pomiędzy komórki organizacyjne,

e) obsługa narad i konferencji organizowanych przez Wojewódzki Inspektorat,

5) opracowywanie projektów planów inwestycyjnych i kapitalnych remontów, organizowanie i zabezpieczanie ich realizacji oraz nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontami,

6) opracowywanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami,

7) sporządzanie sprawozdawczości i informacji z zakresu spraw prowadzonych przez Dział Administracyjny,

8) prowadzenie książki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu,

9) prowadzenie spraw związanych ze środkami transportu będącymi własnością Wojewódzkiego Inspektoratu oraz spraw dotyczących gospodarki paliwowej,

10) przesyłanie i ewidencjonowanie korespondencji i przesyłek,

11) prowadzenie spraw związanych z połączeniami telefonicznymi oraz ich rozliczeniami,

12) prowadzenie spraw kancelaryjnych i archiwum zakładowego,

13) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,

14) opracowywanie grafików pracy pracowników dozoru,

15) nadzorowanie stanu przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków przeciwpożarowych w Wojewódzkim Inspektoracie,

16) opracowywanie planów rzeczowych i preliminarzy budżetowych dotyczących Działu oraz współpraca w tym zakresie z działem księgowości,

17) udział w monitorowaniu i koordynowaniu działań w zakresie funkcjonowania Kontroli zarządczej w WIORiN w Łodzi,

18) gromadzenie i analiza informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w tym w szczególności opracowywanie zbiorczych planów działalności, sprawozdań z ich wykonania oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej oraz nadzór nad dokumentacją z tego zakresu,

19) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Zgłoś błąd